Taşınmazın Tescili Davası

Olağan zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Geçerli bir hukuki sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

Olağanüstü zamanaşımı ile taşınmaz kazanma : Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak 20 yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya 20 yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Taşınmazın Tescili Davası – Sürelerin Hesaplanması Nasıl Olur

Taşınmazın Tescili Davası kazandırıcı zamanaşımı sürelerinin hesaplanmasında, kesilmesinde ve durmasında, Borçlar Kanununun zamanaşımına ilişkin hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

Taşınmazın Tescili Davası – Dava Açma Şartı Nedir

Taşınmazın Tescili Davasında, taşınmaza ait  tapuda kayıtlı olmamalıdır. Taşınmazın üzerinde Hazine, Belediye veya Köy tüzel kişiliğinin yada  üçüncü kişilerin haklarınında olmaması gereklidir. Taşınmazın Tescili Davası husumet, Hazine’ye yöneltilir. Ayrıca; Taşınmaz Belediye hudutları içindeyse, Köy Muhtarlığına yöneltilir.

Taşınmazın Tescili Davası – Dava Nasıl Açılır

Taşınmazın Tescili Davası Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.  Tescili istenen taşınmazın Tapu’da kayıtlı olup olmadığı araştırılır.   Varsa, Vergi kayıtları getirtilip incelenir. Taşınmazın üzerinde keşif yapılır. Mevkii, hudutları ve kıymeti tespit ettirilir. Şahitler dinlenir. Davanın konusu, mahkemece gazeteyle 1 defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde araç ve diğer ilanlanlarla üç defa ilan edilmesi gerekmektedir. defa ilan olunur. Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilir. Kararda tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüz ölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.

Ankara Avukat Taşınmazın Tescili Davası