Sözleşmeye Dayalı İcra Takibi

Sözleşmeye dayalı İcra takibi, alacağın tahsili amaçlı olup  İcra İflas Kanunu’nun 42 ve onu takip eden maddelerinde yer verilmiştir. Sözleşmeye Dayalı İcra Takibi,  İlamsız takip olarak başlatılır ve borçluya (49 örnek) ödeme emri tebliğ olunur.Bu ödeme emrinde alacaklı,borçlu,alacağın miktar ve niteliği ile alacağın dayanağı ,takibe alacağa yedi gün içerisinde itiraz olunabileceği ve mal beyanın yer aldığı bilgiler yer almaktadır. İcra takibine borçlu tarafından Sözleşmeye Dayalı İcra Takibine itiraz edilmez ise icra takibi devam eder. Borçlu tarafından alacağa itiraz edilmesi durumunda ise İcra İflas kanunu’nun 67 ve 68.maddeleri göre işlem yapılır.

Yargıtay Kararı – Sözleşmeye Dayalı İcra Takibi

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12182 Karar: 2014/13466 Karar Tarihi: 04.12.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – SÖZLEŞMENİN ASLİ UNSUR BAKIMINDAN KİRA AKDİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU – KİRAYA YÖNELİK AÇILAN TÜM DAVALARIN GÖRÜLME YERİNİN SULH HUKUK MAHKEMESİNE AİT OLDUĞU – GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Sözleşme asli unsur bakımından kira akdi niteliğinde olup, davada bu sözleşmeye dayanılarak açılmıştır. 6100 Sayılı kanun maddesi uyarınca kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler saklı olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Uyuşmazlık kira sözleşmesinden kaynaklandığından mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. (2004 S. K. m. 67)

Takipte ve davada dayanılan sözleşme “Fuar Katılım ve Ek Hizmetler Sözleşmesi” olup, davacı sözleşme ile davalıya 20-23 Şubat 2013 tarihleri arasında düzenlenecek fuarda 12 m2 alan tesis etmeyi taahhüt etmiştir. Sözleşme asli unsur bakımından kira akdi niteliğinde olup, davada bu sözleşmeye dayanılarak açılmıştır. 6100 Sayılı HMK.nun 4/1-a maddesi uyarınca kiralanan taşınmazların İcra ve İflas Kanunu’na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler saklı olmak üzere kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalara bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesine aittir. Uyuşmazlık kira sözleşmesinden kaynaklandığından mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün bozulmasına

YARGITAY KARARI: SÖZLEŞMEYE DAYALI İCRA TAKİBİ

T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2014/546 Karar: 2014/4652 Karar Tarihi: 17.06.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – SÖZLEŞMENİN İPTALİ – İŞLERİN TESLİM SÜRESİNİN ÜZERİNDEN YAKLAŞIK ÜÇ AY GEÇMESİNE RAĞMEN TESLİM EDİLMEDİĞİ – SÖZLEŞMENİN FESHEDİLEBİLECEĞİ – KISMEN YERİNE GETİRİLEN HİZMETLERİN BEDELLERİNİN MAHSUBU GEREĞİ

ÖZET: Davalının, sözleşmede teslim süresi belirtilen hizmetleri teslim süresinin üzerinden yaklaşık üç ay geçmesine rağmen teslim etmeyerek temerrüde düştüğü göz önüne alındığında davacının borcun ifa edilmesi için uygun bir mehil vermeksizin akdi feshedebileceğinin kabulü gerekir. Bu durumda mahkemece, sözleşmeye konu hizmetlerden kısmen yerine getirilenler olup olmadığı araştırılıp, varsa belirlenecek hizmet bedellerinin mahsubuyla bakiyesinin hüküm altına alınması gerekir. (2004 S. K. m. 67) (818 S. K. m. 107) (6762 S. K. m. 22)