Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi, yabancı mahkeme kararının tanınması ve tenfizi, yabancı mahkeme kararlarının türkiyede tanınması ve tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkemelerce verilmiş kararların Türkiye’de icra olunabilmesi  net kesin hüküm , teşkil etmesi  , verilen kararların Türk mahkemelerinde yeni  dava yoluyla tanınması  tenfizine bağlıdır. Tanıma - Tenfiz davasında yabancı ülke mahkemesince verilen kararın hukuk ilkelerine, usulüne makul olup olmadığı incelenmektedir.

A.  TANIMA Yabancı mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, Türkiyede geçerli olması anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı,  ispat aracı olmaktan öteye geçemez. Verilmiş mahkeme kararıda   Türkiyede geçerliliği olmamaktadır.

B. TENFİZ Yabancı mahkeme kararının tenfizi  icra edilebilirliği demektir. Verilen İlamın mahkemece tanınması hakkındadır. Tanımada icra değil o ilamdan net delil net hüküm olarak faydalanma durumu vardır.

C- TANIMA - TENFİZ DAVALARINA GENEL BİLGİ

1.  Tanıma - Tenfiz davaları kesinlikle usulüne makul davetiyeyle beraber açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez.

2.  Dava kolay usule tabidir.

3.   Adli tatilde görülebilir.

4.   Davacının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa teminat göstermesi gereklidir. Teminat miktarını hakim takdir edecektir. Karşılıklılık anlaşmasında, hususta muafiyet varsa teminat şartı aranmaz.

5.   Yetkili mahkeme Davalının ikametgahı, Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa sakin olduğu yer mahkemesidir. İkametgahsız olanlar Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. (Üç ilden istediği birinde açılabilir.)

6.   Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. (Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi)

D- TANIMA - TENFİZ DAVASI ARASINDA FARK Türkiye Cumhuriyeti, ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma olması, o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan kanun hükmünün fiili uygulamanın bulunması şartı, o yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne makul şekilde biçimde çağrılmamış,  o mahkemede temsil edilmemiş, kanunlara aykırı biçimde gıyapta hüküm verilmiş,  kişinin sayılan hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması şartları Tanımada aranmaz.

E- TANIMA - TENFİZ DAVA ŞARTLARI Madde 34 - Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına dair olarak verilmiş, o devlet kanunlarına göre netleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

1- Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş ilam olması gereklidir

a.  Madde tenfizden bahsetmektedir. Sayılan şartlar tanıma olmasa da hususlar geçerlidir.

b.  Maddede ifade edildiği üzere “mahkeme” tarafından verilmiş karar olması gereklidir. Yurt dışında  bazı durumlarda görülmekte olan kilise belediye, mahkeme sıfatı olmayan idari birimlerin verdiği kararlar belirtilen madde kapsamı dışındadır. Yargıtay 2.HD 13.04.1995 tarihli kararında Kopenhag Belediyesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de verilen kararın uygunluğu istemini sayılan gerekçeyle mümkün görmemiştir.

2- KESİNLEŞME ŞARTI

a)    Dava konusu ilamın biçimi, maddi anlamda netleşmiş kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşme hususu Türk Hukukuna göre değil dava konusu ilamı veren ülke hukukuna göre belirlenecektir.

b)     “… getirilmesi istenen kararı veren devletin kanunlarına göre netleşmesi ön koşuluna bağlıdır.” (Yargıtay 14. HD. 30.09.1985 tarih; 1985/5537 E; 1985/7505 K)

3- İlamın Hukuk Davalarına İlişkin Olması Gerekir İlamın Hukuk davalarına ait olup olmadığı belirleme edilirken lex fori ilkesiyle belirlenecektir. Ceza, idare vs. yönelik kararlar davanın konusu olamaz. Yabancı mahkeme ilanı esas olarak ceza davasına dair olmakla beraber şahsi haklar hükümler içerirse MÖHUK 34/2 m gereğince ilamın yalnızca ilgili kısmı dava konusu edilebilir.Madde 34/2: Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında bulunan şahsi haklar hükümlerde tenfiz kararı istenebilir.

4- Yabancı İlamın Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Konuda Verilmiş Olması Gerekir Madde 38/b İlamın Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen hususta verilmiş olması, Çalışma Aile Hukukuyla sınırlı kalındığından, hukuk dallarına girmeden maddenin boşanma ayrılık davaları yönünden değerlendirilmesi yapılacaktır. Boşanma - Ayrılık davaları münhasır Türk mahkemelerinin yetkisine giren konu olmadığından   problem bulunmamaktadır.

5- Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmaması Gerekir Uygulamada karşılaşılan problemlerden bahsedecek olursak, verilen  kararların Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil edeceğidir.

YABANCI İLAMLARIN TENFİZİNE İLİŞKİN ŞARTLAR: KARŞILIKLILIK İLKESİ

Madde 38/a: Türkiye Cumhuriyeti ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma olması, devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan kanun hükmünün fiili uygulamanın bulunması, İki devlet arasında yapılmış anlaşma, anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair uygulama varsa,  yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine dair hüküm varsa (Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir. İlgili durumun olup olmadığı konusu mahkemece Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sorulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma bulunan devletler
 •    İtalya
 •     Romanya
 •     Tunus
 •      KKTC
 •     Avusturya
 •     Irak
 •     Polonya
 •     Ürdün
 •     Cezayir
 •     Azerbaycan
 •     Hollanda
 •     Arnavutluk
 •     Çin
 •     Gürcistan
 •     Rusya
 •     Ukrayna
 •     Suriye
 •     İsviçre
 •     İran
 •     İngiltere
 •     Tacikistan

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi

Yabancı Mahkemelerce verilmiş kararların Türkiye’de icra olunabilmesi  net kesin hüküm , teşkil etmesi  , verilen kararların Türk mahkemelerinde yeni  dava yoluyla tanınması  tenfizine bağlıdır. Tanıma - Tenfiz davasında yabancı ülke mahkemesince verilen kararın hukuk ilkelerine, usulüne makul olup olmadığı incelenmektedir.

A.  TANIMA Yabancı mahkeme kararının, boşanmanın tanınması, Türkiyede geçerli olması anlamına gelir. Tanınmamış yabancı mahkeme kararı,  ispat aracı olmaktan öteye geçemez. Verilmiş mahkeme kararıda   Türkiyede geçerliliği olmamaktadır.

B. TENFİZ Yabancı mahkeme kararının tenfizi  icra edilebilirliği demektir. Verilen İlamın mahkemece tanınması hakkındadır. Tanımada icra değil o ilamdan net delil net hüküm olarak faydalanma durumu vardır.

C- TANIMA - TENFİZ DAVALARINA GENEL BİLGİ

1.  Tanıma - Tenfiz davaları kesinlikle usulüne makul davetiyeyle beraber açılacak duruşma yapılarak görülür, evrak üzerinden karar verilemez.

2.  Dava kolay usule tabidir.

3.   Adli tatilde görülebilir.

4.   Davacının Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa teminat göstermesi gereklidir. Teminat miktarını hakim takdir edecektir. Karşılıklılık anlaşmasında, hususta muafiyet varsa teminat şartı aranmaz.

5.   Yetkili mahkeme Davalının ikametgahı, Türkiye’de ikametgahı bulunmuyorsa sakin olduğu yer mahkemesidir. İkametgahsız olanlar Ankara, İstanbul, İzmir mahkemeleri yetkilidir. (Üç ilden istediği birinde açılabilir.)

6.   Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. (Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi)

D- TANIMA - TENFİZ DAVASI ARASINDA FARK Türkiye Cumhuriyeti, ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma olması, o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan kanun hükmünün fiili uygulamanın bulunması şartı, o yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne makul şekilde biçimde çağrılmamış,  o mahkemede temsil edilmemiş, kanunlara aykırı biçimde gıyapta hüküm verilmiş,  kişinin sayılan hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması şartları Tanımada aranmaz.

E- TANIMA - TENFİZ DAVA ŞARTLARI Madde 34 - Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına dair olarak verilmiş, o devlet kanunlarına göre netleşmiş bulunan ilamların Türkiye'de icra olunabilmesi yetkili Türk Mahkemesi tarafından tenfiz kararı verilmesine bağlıdır.

1- Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş ilam olması gereklidir

a.  Madde tenfizden bahsetmektedir. Sayılan şartlar tanıma olmasa da hususlar geçerlidir.

b.  Maddede ifade edildiği üzere “mahkeme” tarafından verilmiş karar olması gereklidir. Yurt dışında  bazı durumlarda görülmekte olan kilise belediye, mahkeme sıfatı olmayan idari birimlerin verdiği kararlar belirtilen madde kapsamı dışındadır. Yargıtay 2.HD 13.04.1995 tarihli kararında Kopenhag Belediyesi tarafından verilen boşanma kararının Türkiye’de verilen kararın uygunluğu istemini sayılan gerekçeyle mümkün görmemiştir.

2- KESİNLEŞME ŞARTI

a)    Dava konusu ilamın biçimi, maddi anlamda netleşmiş kesinleşmiş olması gerekir. Kesinleşme hususu Türk Hukukuna göre değil dava konusu ilamı veren ülke hukukuna göre belirlenecektir.

b)     “… getirilmesi istenen kararı veren devletin kanunlarına göre netleşmesi ön koşuluna bağlıdır.” (Yargıtay 14. HD. 30.09.1985 tarih; 1985/5537 E; 1985/7505 K)

3- İlamın Hukuk Davalarına İlişkin Olması Gerekir İlamın Hukuk davalarına ait olup olmadığı belirleme edilirken lex fori ilkesiyle belirlenecektir. Ceza, idare vs. yönelik kararlar davanın konusu olamaz. Yabancı mahkeme ilanı esas olarak ceza davasına dair olmakla beraber şahsi haklar hükümler içerirse MÖHUK 34/2 m gereğince ilamın yalnızca ilgili kısmı dava konusu edilebilir.Madde 34/2: Yabancı mahkemelerin ceza ilamlarında bulunan şahsi haklar hükümlerde tenfiz kararı istenebilir.

4- Yabancı İlamın Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Konuda Verilmiş Olması Gerekir Madde 38/b İlamın Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen hususta verilmiş olması, Çalışma Aile Hukukuyla sınırlı kalındığından, hukuk dallarına girmeden maddenin boşanma ayrılık davaları yönünden değerlendirilmesi yapılacaktır. Boşanma - Ayrılık davaları münhasır Türk mahkemelerinin yetkisine giren konu olmadığından   problem bulunmamaktadır.

5- Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmaması Gerekir Uygulamada karşılaşılan problemlerden bahsedecek olursak, verilen  kararların Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil edeceğidir.

YABANCI İLAMLARIN TENFİZİNE İLİŞKİN ŞARTLAR: KARŞILIKLILIK İLKESİ

Madde 38/a: Türkiye Cumhuriyeti ilamın verildiği Devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma olması, devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfizini mümkün kılan kanun hükmünün fiili uygulamanın bulunması, İki devlet arasında yapılmış anlaşma, anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair uygulama varsa,  yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine dair hüküm varsa (Alman Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir. İlgili durumun olup olmadığı konusu mahkemece Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sorulmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti arasında karşılıklılık esasına dayanan anlaşma bulunan devletler
 •    İtalya
 •     Romanya
 •     Tunus
 •      KKTC
 •     Avusturya
 •     Irak
 •     Polonya
 •     Ürdün
 •     Cezayir
 •     Azerbaycan
 •     Hollanda
 •     Arnavutluk
 •     Çin
 •     Gürcistan
 •     Rusya
 •     Ukrayna
 •     Suriye
 •     İsviçre
 •     İran
 •     İngiltere
 •     Tacikistanİlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin