Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu, Vergi Kanununa Muhalefet Suçu Cezası, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet suçu cezası

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Usul Kanunu Madde 359 ilgili cezalar şu şekildedir.

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında (DEĞİŞİK İBARE RGT: 03.07.2009 RG NO: 27277 KANUN NO: 5904/23) (YÜR. TAR.: 01.08.2009) on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2010/4906 Karar: 2010/11251 Karar Tarihi: 14.10.2010

VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ - SADECE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI YÖNÜNDEN TETKİKİ GEREĞİ - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN KABULÜ

ÖZET: Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik vaki itirazın, merciince sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden tetkiki gerekirken, esasen dosya ile uyumlu da bulunmayan İ.. Vergi Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmadan durma kararı verildiği yönündeki gerekçe ile kabul edilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, yasa yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmüştür.

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2007/9175 Karar: 2008/10948 Karar Tarihi: 03.11.2008 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU - SAHTE BELGELERİ VERGİ İADESİ NİTELİĞİNDE BULUNAN ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK FİİLİ - FİİLİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTILDIĞI - SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sahte belgeleri, işlev ve işleyişi itibariyle vergi iadesi niteliğinde bulunan özel gider indiriminde kullanmak fiilinin, suç tarih itibariyle uygun bulunduğu 2978 Sayılı Yasanın 15.02.2006 gün 26081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5454 Sayılı Yasanın 10 ve 11. maddeleri uyarınca 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılarak suç olmaktan çıkartıldığı ve başkaca bir yasal düzenleme de yapılmadığından sanığın beraati yerine hüküm kurulması, kanuna aykırıdır.

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2013/933 Karar: 2014/5076 Karar Tarihi: 06.05.2014

TEFECİLİK VE VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU - SANIK HAKKINDA VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENDİĞİ - DAVA ŞARTI - VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ MÜTALAASININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILMSI GEREĞİ

ÖZET: Vergi tekniği raporu düzenlenen sanık hakkında dava şartı olan Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaasının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan verilen hükmün incelenmesinde ise; 26/04/2010 tarihli vergi tekniği raporu düzenlenen sanık hakkında 213 sayılı Kanunun 367. maddesine göre dava şartı olan Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaasının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2013/11-398 Karar: 2014/259 Karar Tarihi: 13.05.2014 SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU - DAVANIN ZAMANAŞIMA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNULMASI - İNFAZA İLİŞKİN BİR KARAR OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olay değerlendirildiğinde; Sanık hakkında 1999 yılında işlediği iddia edilen vergi kaçakçılığı suçundan verilen hükmün temyiz süresinin geçirilmesinden dolayı temyiz talebinin reddine ilişkin yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun bulunarak Yargıtay'ca onanarak kesinleşmesinden sonra yerel savcılık tarafından kararın kesinleşmesinden önce davanın zamanaşıma uğradığı gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Öncelikle kararın kesinleşmesinden önce zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle ortadan kaldırma kararının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun 98/1. maddesi kapsamında infaza ilişkin bir karar olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2012/26979 Karar: 2014/11049 Karar Tarihi: 05.06.2014

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU - FATURA BİLGİLERİNE ULAŞILARAK SON DÜZENLENEN FATURA İTİBARİYLE SUÇ TARİHİNİN KESİN OLARAK SAPTANIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: … yılında düzenlenen yetmiş sekiz adet faturanın asılları veya onaylı suretleri getirtilerek yada fatura bilgilerine ulaşılarak son düzenlenen fatura itibariyle suç tarihinin kesin olarak saptanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu hüküm kurulması yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.  

Vergi Kanununa Muhalefet Suçu

Vergi Usul Kanunu Madde 359 ilgili cezalar şu şekildedir.

a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, Hakkında (DEĞİŞİK İBARE RGT: 03.07.2009 RG NO: 27277 KANUN NO: 5904/23) (YÜR. TAR.: 01.08.2009) on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2010/4906 Karar: 2010/11251 Karar Tarihi: 14.10.2010

VERGİ USUL KANUNUNA AYKIRILIK SUÇU - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINA İTİRAZ - SADECE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KOŞULLARININ OLUŞUP OLUŞMADIĞI YÖNÜNDEN TETKİKİ GEREĞİ - KANUN YARARINA BOZMA İSTEMİNİN KABULÜ

ÖZET: Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik vaki itirazın, merciince sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması koşullarının oluşup oluşmadığı yönünden tetkiki gerekirken, esasen dosya ile uyumlu da bulunmayan İ.. Vergi Dairesi Başkanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmadan durma kararı verildiği yönündeki gerekçe ile kabul edilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, yasa yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görülmüştür.

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2007/9175 Karar: 2008/10948 Karar Tarihi: 03.11.2008 VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU - SAHTE BELGELERİ VERGİ İADESİ NİTELİĞİNDE BULUNAN ÖZEL GİDER İNDİRİMİNDE KULLANMAK FİİLİ - FİİLİN SUÇ OLMAKTAN ÇIKARTILDIĞI - SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Sahte belgeleri, işlev ve işleyişi itibariyle vergi iadesi niteliğinde bulunan özel gider indiriminde kullanmak fiilinin, suç tarih itibariyle uygun bulunduğu 2978 Sayılı Yasanın 15.02.2006 gün 26081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5454 Sayılı Yasanın 10 ve 11. maddeleri uyarınca 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılarak suç olmaktan çıkartıldığı ve başkaca bir yasal düzenleme de yapılmadığından sanığın beraati yerine hüküm kurulması, kanuna aykırıdır.

YARGITAY KARARI: VERGİ KANUNUNA MUHALEFET SUÇU

T.C. YARGITAY 5.Ceza Dairesi Esas:  2013/933 Karar: 2014/5076 Karar Tarihi: 06.05.2014

TEFECİLİK VE VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET SUÇU - SANIK HAKKINDA VERGİ TEKNİĞİ RAPORU DÜZENLENDİĞİ - DAVA ŞARTI - VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ MÜTALAASININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILMSI GEREĞİ

ÖZET: Vergi tekniği raporu düzenlenen sanık hakkında dava şartı olan Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaasının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan verilen hükmün incelenmesinde ise; 26/04/2010 tarihli vergi tekniği raporu düzenlenen sanık hakkında 213 sayılı Kanunun 367. maddesine göre dava şartı olan Vergi Dairesi Başkanlığının mütalaasının bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması, Sonuç: Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, esası incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU

T.C. YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas:  2013/11-398 Karar: 2014/259 Karar Tarihi: 13.05.2014 SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU - DAVANIN ZAMANAŞIMA UĞRADIĞI GEREKÇESİYLE DAVANIN ORTADAN KALDIRILMASI TALEBİNDE BULUNULMASI - İNFAZA İLİŞKİN BİR KARAR OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEREĞİ.

ÖZET: Somut olay değerlendirildiğinde; Sanık hakkında 1999 yılında işlediği iddia edilen vergi kaçakçılığı suçundan verilen hükmün temyiz süresinin geçirilmesinden dolayı temyiz talebinin reddine ilişkin yerel mahkeme kararının usul ve yasaya uygun bulunarak Yargıtay'ca onanarak kesinleşmesinden sonra yerel savcılık tarafından kararın kesinleşmesinden önce davanın zamanaşıma uğradığı gerekçesiyle davanın ortadan kaldırılması talebinde bulunulmuştur. Öncelikle kararın kesinleşmesinden önce zamanaşımının gerçekleşmesi nedeniyle ortadan kaldırma kararının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun 98/1. maddesi kapsamında infaza ilişkin bir karar olup olmadığının değerlendirilmesi gerekir.

YARGITAY KARARI: SAHTE FATURA DÜZENLEME SUÇU

T.C. YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas:  2012/26979 Karar: 2014/11049 Karar Tarihi: 05.06.2014

SAHTE FATURA DÜZENLEMEK SUÇU - FATURA BİLGİLERİNE ULAŞILARAK SON DÜZENLENEN FATURA İTİBARİYLE SUÇ TARİHİNİN KESİN OLARAK SAPTANIP SONUCUNA GÖRE SANIĞIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİR VE TAYİNİ GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: … yılında düzenlenen yetmiş sekiz adet faturanın asılları veya onaylı suretleri getirtilerek yada fatura bilgilerine ulaşılarak son düzenlenen fatura itibariyle suç tarihinin kesin olarak saptanıp sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma sonucu hüküm kurulması yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.  
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin