Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası,trafik kazası nedeniyle tazminat davası zamanaşımı, trafik kazası nedeniyle tazminat davası dilekçe örneği

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZALARINDA YOL KUSURU KAVRAMI, GÖREVLİ YARGI YERİ

T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 3135 Karar: 2014 / 3324 Karar Tarihi: 10.03.2014

TAZMİNAT DAVASI - TACİRİN HAKSIZ FİİLİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASININ ADLİ YARGIDA BAKILMASI GEREKTİĞİ - İŞİN ESASINA GİRİLİP SONUCUNA GÖRE BİR HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ZORUNLULUĞU

ÖZET: Davalı BUSKİ'nin tacir, davacının iddia ettiği olayın ise, haksız fiil niteliğinde olduğu ve tacirin haksız fiilinden kaynaklanan tazminat davasının adli yargıda bakılması gerektiği nazara alınarak işin esasına girilip sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken bu davalı hakkında davanın idari yargıda görülmesi gerektiği gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/9762  KARAR: 2013/5518

Buna karşılık, 2918 sayılı KTK.nun 109/1. Maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." hükmüne, yine aynı kanunun 109/2 maddesinde ise, "dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.

2918 sayılı Kanunun anılan madde hükmünde, gözden kaçırılmaması gereken husus, ceza kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin, tazminat talebi ile açılacak davalar için de geçerli olabilmesinin, sadece eylemin Ceza Kanununa göre suç sayılması koşuluna bağlanmış bulunmasıdır. Bu düzenlemenin iki ayrı sonucu bulunmaktadır. Söz konusu yasa hükmü, ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için sadece eylemin aynı zamanda bir suç oluşturmasını yeterli görmekte; bunun dışında, fail hakkında mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı, hatta böyle bir ceza davasının açılması ya da zarar görenin o davada tazminat yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır. Dahası, söz konusu hükümde, ceza zamanaşımının uygulanması bakımından sürücü ve diğer sorumlulular (örneğin işleten) arasında bir ayrım da yapılmamış, böylece kuralın bunların tümü için geçerli olduğu, hepsi için aynı zamanaşımı süresinin uygulanacağı öngörülmüştür. (HGK'nın 10.10.2001 gün 2001/19-652-705 ve HGK'nın 16.04.2008 gün, 2008/4-326-325 sayılı kararları ile uzamış ceza zamanaşımı benimsenmiştir.)

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI, İŞYERİNE ÇARPAN ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARAR.

T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 1209 Karar: 2013 / 10306 Karar Tarihi: 03.06.2013

MALA ZARAR VERME SUÇU - ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYETİ BULUNAN SANIK - MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde kanun maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT, KUSUR, POLİÇE LİMİTİ.

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 3322 Karar: 2012 / 5155 Karar Tarihi: 17.09.2012

ALACAK DAVASI - KESİNTİNİN ALINDIĞININ VE KOOPERATİFİN BLOKE HESABINA AKTARILDIĞININ VE KREDİ BORCUNUN TAMAMININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KESİNTİNİN DAVACIYA İADE EDİLMEDİĞİNİN KABUL EDİLDİĞİ HUSUSUYLA KARAR VERİLDİĞİ - EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece, bankacılık, kredi işlemleri, esnaf ve kefalet kooperatifinin uygulamaları konularında uzman bir bilirkişi kurulu aracılığıyla kooperatif defter ve kayıt ve belgeleri, kredi sözleşmesi, banka kayıtları, anasözleşme hükümleri üzerinde inceleme yapılarak ve ticaret sicilinden sorularak, kooperatifin tüzel kişiliğinin devam edip etmediği, dava konusu bedelin niteliği, teminat niteliğinde olup olmadığı ya da kooperatifin güçlendirilmesi ve kaynak oluşturulması amacıyla yapılan bir kesinti olup olmadığı, dolayısıyla kesintinin davacıya tasfiye sonunda hissesine düşecek bir tasfiye payı niteliğinde olup olmadığı, davacı tarafça kredi borçlarının tümünün ödenip ödenmediği hususlarında ayrıntılı, anlaşılır, gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, bankaca bu kesintinin alındığının ve kooperatifin bloke hesabına aktarıldığının ve kredi borcunun tamamının ödenmemesi nedeniyle kesintinin davacıya iade edilmediğinin kabul edildiği ve de bankanın sözleşmenin tarafı olduğu hususları da gözardı edilerek, eksik incelemeye dayalı ve yanılgılı gerekçeyle karar verilmesi doğru olmamıştır.

Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZALARINDA YOL KUSURU KAVRAMI, GÖREVLİ YARGI YERİ

T.C YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 3135 Karar: 2014 / 3324 Karar Tarihi: 10.03.2014

TAZMİNAT DAVASI - TACİRİN HAKSIZ FİİLİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASININ ADLİ YARGIDA BAKILMASI GEREKTİĞİ - İŞİN ESASINA GİRİLİP SONUCUNA GÖRE BİR HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI ZORUNLULUĞU

ÖZET: Davalı BUSKİ'nin tacir, davacının iddia ettiği olayın ise, haksız fiil niteliğinde olduğu ve tacirin haksız fiilinden kaynaklanan tazminat davasının adli yargıda bakılması gerektiği nazara alınarak işin esasına girilip sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken bu davalı hakkında davanın idari yargıda görülmesi gerektiği gerekçesiyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS: 2012/9762  KARAR: 2013/5518

Buna karşılık, 2918 sayılı KTK.nun 109/1. Maddesinde "Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve her halde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar." hükmüne, yine aynı kanunun 109/2 maddesinde ise, "dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve Ceza Kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş ise, bu süre maddi tazminat talepleri için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.

2918 sayılı Kanunun anılan madde hükmünde, gözden kaçırılmaması gereken husus, ceza kanununda öngörülen daha uzun zamanaşımı süresinin, tazminat talebi ile açılacak davalar için de geçerli olabilmesinin, sadece eylemin Ceza Kanununa göre suç sayılması koşuluna bağlanmış bulunmasıdır. Bu düzenlemenin iki ayrı sonucu bulunmaktadır. Söz konusu yasa hükmü, ceza zamanaşımının uygulanabilmesi için sadece eylemin aynı zamanda bir suç oluşturmasını yeterli görmekte; bunun dışında, fail hakkında mahkumiyet kararıyla sonuçlanmış bir ceza davasının varlığı, hatta böyle bir ceza davasının açılması ya da zarar görenin o davada tazminat yönünden bir talepte bulunmuş olması koşulu aranmamaktadır. Dahası, söz konusu hükümde, ceza zamanaşımının uygulanması bakımından sürücü ve diğer sorumlulular (örneğin işleten) arasında bir ayrım da yapılmamış, böylece kuralın bunların tümü için geçerli olduğu, hepsi için aynı zamanaşımı süresinin uygulanacağı öngörülmüştür. (HGK'nın 10.10.2001 gün 2001/19-652-705 ve HGK'nın 16.04.2008 gün, 2008/4-326-325 sayılı kararları ile uzamış ceza zamanaşımı benimsenmiştir.)

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI, İŞYERİNE ÇARPAN ARACIN SEBEP OLDUĞU ZARAR.

T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 1209 Karar: 2013 / 10306 Karar Tarihi: 03.06.2013

MALA ZARAR VERME SUÇU - ADLİ SİCİL KAYDINA GÖRE TEKERRÜRE ESAS MAHKUMİYETİ BULUNAN SANIK - MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN UYGULANMASINA KARAR VERİLMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümde kanun maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY: TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI, TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT, KUSUR, POLİÇE LİMİTİ.

T.C YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 3322 Karar: 2012 / 5155 Karar Tarihi: 17.09.2012

ALACAK DAVASI - KESİNTİNİN ALINDIĞININ VE KOOPERATİFİN BLOKE HESABINA AKTARILDIĞININ VE KREDİ BORCUNUN TAMAMININ ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KESİNTİNİN DAVACIYA İADE EDİLMEDİĞİNİN KABUL EDİLDİĞİ HUSUSUYLA KARAR VERİLDİĞİ - EKSİK İNCELEME

ÖZET: Mahkemece, bankacılık, kredi işlemleri, esnaf ve kefalet kooperatifinin uygulamaları konularında uzman bir bilirkişi kurulu aracılığıyla kooperatif defter ve kayıt ve belgeleri, kredi sözleşmesi, banka kayıtları, anasözleşme hükümleri üzerinde inceleme yapılarak ve ticaret sicilinden sorularak, kooperatifin tüzel kişiliğinin devam edip etmediği, dava konusu bedelin niteliği, teminat niteliğinde olup olmadığı ya da kooperatifin güçlendirilmesi ve kaynak oluşturulması amacıyla yapılan bir kesinti olup olmadığı, dolayısıyla kesintinin davacıya tasfiye sonunda hissesine düşecek bir tasfiye payı niteliğinde olup olmadığı, davacı tarafça kredi borçlarının tümünün ödenip ödenmediği hususlarında ayrıntılı, anlaşılır, gerekçeli ve denetime elverişli bir rapor alınıp sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, bankaca bu kesintinin alındığının ve kooperatifin bloke hesabına aktarıldığının ve kredi borcunun tamamının ödenmemesi nedeniyle kesintinin davacıya iade edilmediğinin kabul edildiği ve de bankanın sözleşmenin tarafı olduğu hususları da gözardı edilerek, eksik incelemeye dayalı ve yanılgılı gerekçeyle karar verilmesi doğru olmamıştır.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin