Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Tapu İptal Ve Düzeltme Davaları

Tapu Avukatları Ankara, Tapu Avukatı Ankara, Tapu Dava Avukatları Ankara, Tapu Avukat Ankara, Tapu Kadastro Avukatları Ankara

Tapu Avukatları Ankara

Tapu İptal Ve Düzeltme Davaları

Tapu iptal ve tescil davaları genelde aşağıda anlatılan sebeplere dayandırılarak açılır. Başlıca Sebepleri sıralayacak olursak;

Hesap hatası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Tapulu taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Tapusuz taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Taraf muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Taşkın inşaat taşkın yapı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası ve vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası olarak sıralayabiliriz.

Tapu iptal ve tescil davalarında,  dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Taşınmaz ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takip edilmesi, önemi açısında avukat desteği veya danışmalık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tapu iptal ve tescil davasında dava masraf ve harçlarının hesaplanması, ispat yükümlülüğü önem arz ederken, kayıtların sunulması, keşif ve bilirkişi istenmesi, taşınmazlar ile ilgili tanıkların beyanı davanın olumlu sonuçlanması açısından da önemlidir.

Yargıtay Kararları - Tapu Avukatları Ankara

YARGITAY KARARI:TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15821 Karar: 2014/1753 Karar Tarihi: 11.02.2014

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MÜLKİYETİN NAKLİNİN SATIŞ YOLUYLA OLDUĞU - DAVALI İLE PAY DEVREDEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINA ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI - ÖNALIM BEDELİNİN HÜKÜMDEN ÖNCE DEPO EDİLMESİ İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı savunmasında önalım hakkına konu payın önceki paydaş Z. aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle bedelsiz olarak adına tescil edildiğini savunduğundan … sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama olanağı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, mülkiyetin nakli satış yoluyla olduğundan davalı ile pay devreden arasındaki ilişki önalım hakkını kullanılmasına engel oluşturmaz. Bu nedenle, dava konusu payın tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından oluşan önalım bedelinin hükümden önce depo edilmesi için davacıya uygun bir süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

AVUKATLARIN TAPU KAYITLARININ İNCELEMESİ Tapu davalarında yanlış dava açılarak hak kayıplarının yaşanmaması için konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş olup, aşağıdaki görüşler verilmiştir. Başkanlığın 5.1.2010 tarih ve 61700 Gündem sayılı yazısında şu görüşlere yer verildi:1)Avukatların bilgi ve belge inceleme yetkileri ile ilgili 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır..." hükmü, Danıştay 1. Dairesinin 10.04.2002 gün ve 2002/26 E. 2002/52 K. sayılı istişari nitelikteki kararında yer alan; yasadaki avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgelerin kapsamının, avukatların görevleriyle ve gerek duyma ifadesiyle ilgili açıklamalarda belirtilen sınırlar içinde anlaşılmalı ve değerlendirilmelidir görüşü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tasarruf İşlemleri Daire Başkanlığının 08.08.2001 gün ve 2001/11 sayılı genelgesinde yer alan, "...Kamu görevi ifa eden avukatların vekâletname ibraz etmeden yazılı olarak talepte bulunması koşuluyla (idaremizce istem belgesi düzenlenecektir) bir memur huzurunda tapu sicilini inceleyebilmeleri ve görevleri sırasında kendilerine kolaylık sağlanması gerekir. Ancak avukatların tapu sicilinden örnek istemeleri halinde vekaletname ibraz etmeleri zorunlu olup, (belge örneği istemlerinde ilginin saptanması gerekmektedir.) gerekli harç ve vergilerin vs. tahsilini müteakiben vekili kılındığı ölçüde belge örneklerinin verilmesi mümkün bulunmaktadır" yazısı ve görüşü alınmıştır. Bu yazı İstanbul Baro başkanlığı web sitesinden alınmıştır.

Tapu İptal Ve Düzeltme Davaları

Tapu iptal ve tescil davaları genelde aşağıda anlatılan sebeplere dayandırılarak açılır. Başlıca Sebepleri sıralayacak olursak;

Hesap hatası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

İnanç sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Tapulu taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Tapusuz taşınmazlarda olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Taraf muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,

Taşkın inşaat taşkın yapı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası ve vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası olarak sıralayabiliriz.

Tapu iptal ve tescil davalarında,  dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Taşınmaz ile ilgili davalarda yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Tapu iptal ve tescil davaları açılması ve takip edilmesi, önemi açısında avukat desteği veya danışmalık hizmeti alınmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü tapu iptal ve tescil davasında dava masraf ve harçlarının hesaplanması, ispat yükümlülüğü önem arz ederken, kayıtların sunulması, keşif ve bilirkişi istenmesi, taşınmazlar ile ilgili tanıkların beyanı davanın olumlu sonuçlanması açısından da önemlidir.

Yargıtay Kararları - Tapu Avukatları Ankara

YARGITAY KARARI:TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas:  2013/15821 Karar: 2014/1753 Karar Tarihi: 11.02.2014

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - MÜLKİYETİN NAKLİNİN SATIŞ YOLUYLA OLDUĞU - DAVALI İLE PAY DEVREDEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖNALIM HAKKININ KULLANILMASINA ENGEL OLUŞTURMAYACAĞI - ÖNALIM BEDELİNİN HÜKÜMDEN ÖNCE DEPO EDİLMESİ İÇİN DAVACIYA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Davalı savunmasında önalım hakkına konu payın önceki paydaş Z. aleyhine açılan boşanma davası nedeniyle bedelsiz olarak adına tescil edildiğini savunduğundan … sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulama olanağı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, mülkiyetin nakli satış yoluyla olduğundan davalı ile pay devreden arasındaki ilişki önalım hakkını kullanılmasına engel oluşturmaz. Bu nedenle, dava konusu payın tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından oluşan önalım bedelinin hükümden önce depo edilmesi için davacıya uygun bir süre verilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

AVUKATLARIN TAPU KAYITLARININ İNCELEMESİ Tapu davalarında yanlış dava açılarak hak kayıplarının yaşanmaması için konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden görüş sorulmuş olup, aşağıdaki görüşler verilmiştir. Başkanlığın 5.1.2010 tarih ve 61700 Gündem sayılı yazısında şu görüşlere yer verildi:1)Avukatların bilgi ve belge inceleme yetkileri ile ilgili 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır..." hükmü, Danıştay 1. Dairesinin 10.04.2002 gün ve 2002/26 E. 2002/52 K. sayılı istişari nitelikteki kararında yer alan; yasadaki avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgelerin kapsamının, avukatların görevleriyle ve gerek duyma ifadesiyle ilgili açıklamalarda belirtilen sınırlar içinde anlaşılmalı ve değerlendirilmelidir görüşü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tasarruf İşlemleri Daire Başkanlığının 08.08.2001 gün ve 2001/11 sayılı genelgesinde yer alan, "...Kamu görevi ifa eden avukatların vekâletname ibraz etmeden yazılı olarak talepte bulunması koşuluyla (idaremizce istem belgesi düzenlenecektir) bir memur huzurunda tapu sicilini inceleyebilmeleri ve görevleri sırasında kendilerine kolaylık sağlanması gerekir. Ancak avukatların tapu sicilinden örnek istemeleri halinde vekaletname ibraz etmeleri zorunlu olup, (belge örneği istemlerinde ilginin saptanması gerekmektedir.) gerekli harç ve vergilerin vs. tahsilini müteakiben vekili kılındığı ölçüde belge örneklerinin verilmesi mümkün bulunmaktadır" yazısı ve görüşü alınmıştır. Bu yazı İstanbul Baro başkanlığı web sitesinden alınmıştır.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin