Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası, Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır, Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Görülür

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR GÖRÜLÜR?

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası ile ilgili olarak açılacak ceza davası sonucu ve iş kazasının tesbit edilmesi gerekmektedir. İş kazası ile ilgili kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 96. madde hükmüne göre tahsil edilir.

Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz

İŞ KAZALARINDA SORUMLULUK

İş kazalarında sorumluluk açısında değerlendirecek olursak, Borçlar Kanunu’nun 332’inci maddesine göre; “işveren, işletme tehlikelerine karşı gereken önlemleri almak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamak zorundadır.” İşverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi gözetme borçu bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 77’inci maddesine göre; “işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla” yükümlüdürler.

Borçlar Kanunu’nun 332’inci maddesinin devamında ise, “işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek” zorundadırlar. Yine işverenler iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için, konu ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şartları yerine getirmekle zorundadırlar.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI CEZAYI SORUMLULUK

Yukarda belirtilen hususları yerine getirmeyen işverenlere,  işyerinin kapatılması, para cezası gibi idari yaptırımla uygulanır. Ölümlü İş kazası sonucuda ise  TCK (Türk Ceza Kanunun) 455 ve 459. maddelerine göre; “tedbirsizlik veya dikkatsizlikle ölüme neden olmak” suçu cezası olan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü bulunmaktadır.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Tazminat Davası  Borçlar Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre; “cismani zarara uğrayan kimsenin, iş göremezlik ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini çalıştırandan talep edebileceği” hükme bağlanmıştır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az veya çok kaybeden bir işçinin kaybı ile ilgili gerçek zararını, işverenden talep etme hakkı bulunmaktadır. Tabii ki, işçinin meydana gelen iş kazsı veya meslek hastalığında tam kusurlu olmaması gerekir. İşçinin tam kusurlu olduğu durumlarda işverenden maddi tazminat talep etmesi yersiz olacaktır.
Meslekte kazanma gücü kayıp oranı ne olursa olsun, bu kayıp karşılığı olan zarar ve ziyanın işverenden talep edilmesi söz konusudur. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ödediği sürekli iş göremezlik geliri ve diğer yardımlar kazaya uğrayan işçinin tüm zararını karşılamaz.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA TAZMİNATA KONU EDİLECEK DAVALAR NELERDİR

  1. iş göremezlik tazminatı
  2. Destekten yoksun kalma tazminatı

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin veya ölümlü iş kazalarında işçinin ailesinin çektiği acı ve izdıraplar için hakim takdiri ile manevi tazminat tutarı tespit edilir. Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası dava dilekçesinde şu hususlar bulunur. Dava dilekçesi olayların farklılık göstermesi nedeniyle detaya girmeden ana başlıklar şeklinde belirtilmiştir. Ölümlü İş Kazası Tazminat Davasının ve dada dilekçesinin avukat desteği ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dava dilekçesi Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu ve Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası şeklinde yazılır.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI DESTEKDEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır

YARGITAY: İŞ KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12553 Karar: 2014/17315 Karar Tarihi: 15.09.2014

TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, meydana gelen iş kazası sonucunda acı çektiğinin ve % 100 maluliyetinin, sürekli başkalarının bakımına ihtiyaç duyması, kendi bakımını yapamaması nedeniyle psikolojik olarak rahatsızlık duyacağı açık ve kaçınılmaz olduğundan tarafların kusur oranları, ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana geliş şekli, davacının sürekli iş göremezlik derecesi v.s durumlar göz önünde bulundurulduğunda davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile …. TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Hüküm Yargıtayca onanmıştır.

YARGITAY: İŞ KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2014/436 Karar: 2014/18345 Karar Tarihi: 23.09.2014

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU - MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE YANILGIYA DÜŞÜLEREK MANEVİ TAZMİNATIN AZ TAKDİR EDİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; davacı yararına hüküm altına alınan ….-TL manevi tazminatın az olduğu açıkça belli olmaktadır. Mahkemece maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşülerek ve özellikle manevi tazminatın az takdiri suretiyle hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
Gerek mülga B.K'nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı T.B.K’nun 56. maddesinde hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar verebileceği öngörülmüştür. Hakimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak manevi zarar adı ile zarar görene verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Bedensel bütünlük eş deyişle vücut bütünlüğü kavramının fizik bütünlük yanında ruhsal bütünlüğü ve sağlığı da kapsadığı tartışmasızdır. Olayın özelliklerinin neler olduğu 22.6.1966, 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklanmıştır. Bunlar her olayda değişebilir. Bu nedenle hakiminin kararında bu özellikleri objektif ölçülere göre göstermesi gerekir. Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir..

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI NASIL AÇILIR GÖRÜLÜR?

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası ile ilgili olarak açılacak ceza davası sonucu ve iş kazasının tesbit edilmesi gerekmektedir. İş kazası ile ilgili kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 5510 sayılı Kanunun 96. madde hükmüne göre tahsil edilir.

Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz

İŞ KAZALARINDA SORUMLULUK

İş kazalarında sorumluluk açısında değerlendirecek olursak, Borçlar Kanunu’nun 332’inci maddesine göre; “işveren, işletme tehlikelerine karşı gereken önlemleri almak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri sağlamak zorundadır.” İşverenin iş sözleşmesi nedeniyle işçiyi gözetme borçu bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 77’inci maddesine göre; “işverenler iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla” yükümlüdürler.

Borçlar Kanunu’nun 332’inci maddesinin devamında ise, “işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek” zorundadırlar. Yine işverenler iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için, konu ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şartları yerine getirmekle zorundadırlar.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI CEZAYI SORUMLULUK

Yukarda belirtilen hususları yerine getirmeyen işverenlere,  işyerinin kapatılması, para cezası gibi idari yaptırımla uygulanır. Ölümlü İş kazası sonucuda ise  TCK (Türk Ceza Kanunun) 455 ve 459. maddelerine göre; “tedbirsizlik veya dikkatsizlikle ölüme neden olmak” suçu cezası olan iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü bulunmaktadır.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI MADDİ TAZMİNAT DAVASI

Tazminat Davası  Borçlar Kanunu’nun 46’ncı maddesine göre; “cismani zarara uğrayan kimsenin, iş göremezlik ölçüsünde çalışmasının aksayacağı ve bu nedenle maruz kalacağı zarar ve ziyanın, kendisini çalıştırandan talep edebileceği” hükme bağlanmıştır.
İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda, meslekte kazanma gücünü az veya çok kaybeden bir işçinin kaybı ile ilgili gerçek zararını, işverenden talep etme hakkı bulunmaktadır. Tabii ki, işçinin meydana gelen iş kazsı veya meslek hastalığında tam kusurlu olmaması gerekir. İşçinin tam kusurlu olduğu durumlarda işverenden maddi tazminat talep etmesi yersiz olacaktır.
Meslekte kazanma gücü kayıp oranı ne olursa olsun, bu kayıp karşılığı olan zarar ve ziyanın işverenden talep edilmesi söz konusudur. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ödediği sürekli iş göremezlik geliri ve diğer yardımlar kazaya uğrayan işçinin tüm zararını karşılamaz.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA TAZMİNATA KONU EDİLECEK DAVALAR NELERDİR

  1. iş göremezlik tazminatı
  2. Destekten yoksun kalma tazminatı

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

İş kazası sonucu zarara uğrayan işçinin veya ölümlü iş kazalarında işçinin ailesinin çektiği acı ve izdıraplar için hakim takdiri ile manevi tazminat tutarı tespit edilir. Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI DAVA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Ölümlü İş Kazası Tazminat Davası dava dilekçesinde şu hususlar bulunur. Dava dilekçesi olayların farklılık göstermesi nedeniyle detaya girmeden ana başlıklar şeklinde belirtilmiştir. Ölümlü İş Kazası Tazminat Davasının ve dada dilekçesinin avukat desteği ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Dava dilekçesi Mahkemenin adı, Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri, Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri, Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri, Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri, İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, Dayanılan hukuki sebepler, Açık bir şekilde talep sonucu ve Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası şeklinde yazılır.

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI DESTEKDEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır

YARGITAY: İŞ KAZASI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2014/12553 Karar: 2014/17315 Karar Tarihi: 15.09.2014

TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE ALINMASI GEREĞİ

ÖZET: Davacı, meydana gelen iş kazası sonucunda acı çektiğinin ve % 100 maluliyetinin, sürekli başkalarının bakımına ihtiyaç duyması, kendi bakımını yapamaması nedeniyle psikolojik olarak rahatsızlık duyacağı açık ve kaçınılmaz olduğundan tarafların kusur oranları, ekonomik ve sosyal durumları, olayın meydana geliş şekli, davacının sürekli iş göremezlik derecesi v.s durumlar göz önünde bulundurulduğunda davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile …. TL manevi tazminata hükmedilmiştir. Hüküm Yargıtayca onanmıştır.

YARGITAY: İŞ KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2014/436 Karar: 2014/18345 Karar Tarihi: 23.09.2014

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLDUĞU - MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİNDE YANILGIYA DÜŞÜLEREK MANEVİ TAZMİNATIN AZ TAKDİR EDİLDİĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda; davacı yararına hüküm altına alınan ….-TL manevi tazminatın az olduğu açıkça belli olmaktadır. Mahkemece maddi ve hukuksal olgular dikkate alınmadan, manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşülerek ve özellikle manevi tazminatın az takdiri suretiyle hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı ve hüküm bozulmalıdır.
Gerek mülga B.K'nun 47 ve gerekse yürürlükteki 6098 sayılı T.B.K’nun 56. maddesinde hakimin bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi zarar adı ile ödenmesine karar verebileceği öngörülmüştür. Hakimin olayın özelliklerini göz önünde tutarak manevi zarar adı ile zarar görene verilmesine karar vereceği para tutarı adalete uygun olmalıdır. Bedensel bütünlük eş deyişle vücut bütünlüğü kavramının fizik bütünlük yanında ruhsal bütünlüğü ve sağlığı da kapsadığı tartışmasızdır. Olayın özelliklerinin neler olduğu 22.6.1966, 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklanmıştır. Bunlar her olayda değişebilir. Bu nedenle hakiminin kararında bu özellikleri objektif ölçülere göre göstermesi gerekir. Manevi tazminatın tutarını belirleme görevi hakimin takdirine bırakılmış ise de hükmedilen tutarın uğranılan manevi zararla orantılı, duyulan üzüntüyü hafifletici olması gerekir..
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin