Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti, Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti Yargıtay Kararı

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti

YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/17471 KARAR: 2015/323

AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED EDİLMESİ DURUMUNDA KARŞI AVUKAT VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY KARAR: Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/3. maddesi uyarınca; manevi tazminat istemlerinin tümden reddi durumunda avukatlık ücreti, tarifenin 2. kısmının 2. bölümüne göre belirlenir. Mahkemece açıklanan düzenleme göz ardı edilerek davalı yararına daha fazla miktarda avukatlık ücretine hükmedilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 1086 sayılı HUMK’nun 438. maddesi uyarınca karar düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle manevi tazminat istemi üzerinden davalı yararına belirlenen vekalet ücretine ilişkin hükmün 1-a) bendinde yer alan “3.600,00 TL” ibaresinin çıkarılarak yerine “1.500,00 TL” ibaresinin yazılmasına; davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA.

YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED VEKALET ÜCRETİ

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2015/780 Karar: 2015/2505 Karar Tarihi: 04.03.2015

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - REDDEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARINA GÖRE AYRI AYRI BELİRLENEN VEKALET ÜCRETİNİN DAVACIDAN ALINARAK DAVALIYA VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Dava, haksız şikayet nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri yönünden belirlenen tek bir vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine dair verilen karar usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirse de belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

(1136 S. K. m. 164) (1086 S. K. m. 438)

Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. maddesi gereğince tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10/3. maddesinde ise, manevi tazminat davalarında, istemin tamamının reddi durumunda maktu vekâlet ücretine hükmedileceği düzenlenmiştir.

Şu durumda, mahkemece yapılması gereken, kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12/1 ve 10/3-4. maddesine göre tümden reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarlarına göre ayrı ayrı belirlenen vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine dair karar vermektir.

Yerel mahkemece, açıklanan bu düzenlemelere aykırı olarak, reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri yönünden belirlenen tek bir vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine dair verilen karar usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirse de belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 438/son maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle hüküm fıkrasının (3) no'lu bendinde yer alan ''Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davalı vekiline takdir olunan 10.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,'' cümlesinin silinmesine ve yerine “Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden reddolunan maddi tazminat tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12/1 maddesi uyarınca 1.500,00 TL maktu vekalet ücreti ve reddolunan manevi tazminat tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10/3 maddesi uyarınca 1.500,00 TL maktu vekalet ücreti olmak üzere toplam 3.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine” biçimindeki cümlenin eklenmesine, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddiyle kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA..

Manevi Tazminat Davası Red Vekalet Ücreti

YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi ESAS: 2014/17471 KARAR: 2015/323

AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED EDİLMESİ DURUMUNDA KARŞI AVUKAT VEKALET ÜCRETİ

YARGITAY KARAR: Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10/3. maddesi uyarınca; manevi tazminat istemlerinin tümden reddi durumunda avukatlık ücreti, tarifenin 2. kısmının 2. bölümüne göre belirlenir. Mahkemece açıklanan düzenleme göz ardı edilerek davalı yararına daha fazla miktarda avukatlık ücretine hükmedilmiş olması doğru değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6100 sayılı HMK'nun geçici 3. maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan 1086 sayılı HUMK’nun 438. maddesi uyarınca karar düzeltilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) numaralı bentte gösterilen nedenlerle manevi tazminat istemi üzerinden davalı yararına belirlenen vekalet ücretine ilişkin hükmün 1-a) bendinde yer alan “3.600,00 TL” ibaresinin çıkarılarak yerine “1.500,00 TL” ibaresinin yazılmasına; davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentte gösterilen nedenlerle reddi ile kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA.

YARGITAY KARARI: MANEVİ TAZMİNAT DAVASI RED VEKALET ÜCRETİ

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas:  2015/780 Karar: 2015/2505 Karar Tarihi: 04.03.2015

TAZMİNAT DAVASI - HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ - REDDEDİLEN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT MİKTARLARINA GÖRE AYRI AYRI BELİRLENEN VEKALET ÜCRETİNİN DAVACIDAN ALINARAK DAVALIYA VERİLMESİ GEREĞİ - HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Dava, haksız şikayet nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri yönünden belirlenen tek bir vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine dair verilen karar usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirse de belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

(1136 S. K. m. 164) (1086 S. K. m. 438)

Karar gününde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. maddesi gereğince tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10/3. maddesinde ise, manevi tazminat davalarında, istemin tamamının reddi durumunda maktu vekâlet ücretine hükmedileceği düzenlenmiştir.

Şu durumda, mahkemece yapılması gereken, kendisini vekille temsil ettirmiş olan davalı yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12/1 ve 10/3-4. maddesine göre tümden reddedilen maddi ve manevi tazminat miktarlarına göre ayrı ayrı belirlenen vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine dair karar vermektir.

Yerel mahkemece, açıklanan bu düzenlemelere aykırı olarak, reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri yönünden belirlenen tek bir vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine dair verilen karar usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekirse de belirlenen bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 438/son maddesi gereğince kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle hüküm fıkrasının (3) no'lu bendinde yer alan ''Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davalı vekiline takdir olunan 10.900,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,'' cümlesinin silinmesine ve yerine “Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden reddolunan maddi tazminat tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12/1 maddesi uyarınca 1.500,00 TL maktu vekalet ücreti ve reddolunan manevi tazminat tutarı üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 10/3 maddesi uyarınca 1.500,00 TL maktu vekalet ücreti olmak üzere toplam 3.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine” biçimindeki cümlenin eklenmesine, davacının diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki nedenlerle reddiyle kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA..
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin