Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır,kıymet takdirine itiraz davası, kıymet takdirine itiraz süresi kaç gün, kıymet takdirine itiraz satışı durdurur mu

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır

YARGITAY:MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KIYMET TAKDİRİ ARASINDA FARK

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10949 Karar: 2013 / 20244 Karar Tarihi: 30.05.2013

ŞİKAYET DAVASI - RAPORLARDA TAŞINMAZIN DEĞERİNİN FARKLI TESPİT EDİLMESİ - BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİNİN OLUŞTUĞU - YENİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMAK SURETİYLE ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, mahkemece aldırılan ... tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri ... TL olarak belirlenmişse de, icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdiri üzerine düzenlenen ... tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri ... TL olarak tespit edilmiş olup, iki rapor arasında aşırı fark olduğu görülmektedir. Bu durumda bilirkişi raporları arasında çelişki oluştuğundan mahkemece yeniden oluşturulacak bilirkişiler kurulundan rapor alınmak suretiyle çelişkinin giderilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY:YENİDEN KIYMET TAKDİRİ İSTENEBİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14753 Karar: 2013 / 21862 Karar Tarihi: 11.06.2013

İHALENİN FESHİ DAVASI - PARSELLER HAKKINDAKİ KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZIN REDDEDİLMESİ - SATIŞA ESAS ALINAN KIYMET TAKDİRİNİN YAPILDIĞI TARİHE GÖRE SÜRENİN GEÇMEMESİ - İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Her ne kadar, ... parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak ... tarihli kıymet takdirinden itibaren...yıllık süre geçtikten sonra ihale yapılmış ise de, söz konusu parseller hakkındaki kıymet takdirine itiraz reddedilmiş olsa da, icra mahkemesince ... tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporundaki değerler esas alınarak taşınmazların satışa çıkarıldığı anlaşılmakla, satışa esas alınan kıymet takdirinin yapıldığı tarihe göre 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesindeki .. yıllık süre geçmediğinden bu hususun fesih nedeni olarak kabulü de doğru değildir. O halde, mahkemece açıklanan nedenlerle şikayetçinin diğer fesih nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken ihalenin feshi isteminin kabulü isabetsizdir.

YARGITAY: KIYMET TAKDİRİ, SATIŞ BEDELİNİN MASRAFLARI KARŞILAMAMASI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16815 Karar: 2013 / 23090 Karar Tarihi: 18.06.2013

ŞİKAYET DAVASI - ARTIRMA TUTANAĞINDA TELLALIN İMZASININ BULUNMAMASI - USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞ BİRİNCİ AÇIK ARTIRMA MEVCUT OLMADAN İKİNCİ AÇIK ARTIRMA YAPILAMAYACAĞI - İHALENİN FESHİ GEREĞİ

ÖZET: Açık artırma tutanağında tellalın imzasının bulunmaması nedeniyle birinci açık artırmanın usulsüz olduğu, usulüne uygun olarak yapılmış birinci açık artırma mevcut olmadan ikinci açık artırma yapılamayacağı için mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken ihalenin feshi talebinin reddi isabetsizdir.

Kıymet Takdirine İtiraz Nasıl Yapılır

YARGITAY:MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORU İLE KIYMET TAKDİRİ ARASINDA FARK

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 10949 Karar: 2013 / 20244 Karar Tarihi: 30.05.2013

ŞİKAYET DAVASI - RAPORLARDA TAŞINMAZIN DEĞERİNİN FARKLI TESPİT EDİLMESİ - BİLİRKİŞİ RAPORLARI ARASINDA ÇELİŞKİNİN OLUŞTUĞU - YENİDEN OLUŞTURULACAK BİLİRKİŞİ KURULUNDAN RAPOR ALINMAK SURETİYLE ÇELİŞKİNİN GİDERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Somut olayda, mahkemece aldırılan ... tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri ... TL olarak belirlenmişse de, icra müdürlüğünce yaptırılan kıymet takdiri üzerine düzenlenen ... tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri ... TL olarak tespit edilmiş olup, iki rapor arasında aşırı fark olduğu görülmektedir. Bu durumda bilirkişi raporları arasında çelişki oluştuğundan mahkemece yeniden oluşturulacak bilirkişiler kurulundan rapor alınmak suretiyle çelişkinin giderilmesi ve oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY:YENİDEN KIYMET TAKDİRİ İSTENEBİLMESİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN SÜRE

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14753 Karar: 2013 / 21862 Karar Tarihi: 11.06.2013

İHALENİN FESHİ DAVASI - PARSELLER HAKKINDAKİ KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZIN REDDEDİLMESİ - SATIŞA ESAS ALINAN KIYMET TAKDİRİNİN YAPILDIĞI TARİHE GÖRE SÜRENİN GEÇMEMESİ - İHALENİN FESHİ İSTEMİNİN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Her ne kadar, ... parsel sayılı taşınmazlara ilişkin olarak ... tarihli kıymet takdirinden itibaren...yıllık süre geçtikten sonra ihale yapılmış ise de, söz konusu parseller hakkındaki kıymet takdirine itiraz reddedilmiş olsa da, icra mahkemesince ... tarihinde yapılan keşif sonucunda düzenlenen bilirkişi raporundaki değerler esas alınarak taşınmazların satışa çıkarıldığı anlaşılmakla, satışa esas alınan kıymet takdirinin yapıldığı tarihe göre 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesindeki .. yıllık süre geçmediğinden bu hususun fesih nedeni olarak kabulü de doğru değildir. O halde, mahkemece açıklanan nedenlerle şikayetçinin diğer fesih nedenleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken ihalenin feshi isteminin kabulü isabetsizdir.

YARGITAY: KIYMET TAKDİRİ, SATIŞ BEDELİNİN MASRAFLARI KARŞILAMAMASI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 16815 Karar: 2013 / 23090 Karar Tarihi: 18.06.2013

ŞİKAYET DAVASI - ARTIRMA TUTANAĞINDA TELLALIN İMZASININ BULUNMAMASI - USULÜNE UYGUN OLARAK YAPILMIŞ BİRİNCİ AÇIK ARTIRMA MEVCUT OLMADAN İKİNCİ AÇIK ARTIRMA YAPILAMAYACAĞI - İHALENİN FESHİ GEREĞİ

ÖZET: Açık artırma tutanağında tellalın imzasının bulunmaması nedeniyle birinci açık artırmanın usulsüz olduğu, usulüne uygun olarak yapılmış birinci açık artırma mevcut olmadan ikinci açık artırma yapılamayacağı için mahkemece ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken ihalenin feshi talebinin reddi isabetsizdir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin