Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası, Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Nasıl Açılır, Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Dilekçe Örneği

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

 • Kira sözleşmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır.Ancak kira sözleşmesinin mevcudiyetini ispat edilmesi açısından yazılı olması esas alınmalıdır.Kira sözleşmesi günümüzde genelde boş olarak hazırlanan ve Maliye bakanlığının bastırdığı kira kontratosu nun doldurulması ile düzenlenmektedir.
 • Matbu Kira sözleşmesi doldurulurken, kira bedeli hem rakamla hemde yazı ile yazılmalıdır. Kira bedelinin her ayın kaçında ve nasıl ödeneceği yazılır. Kiralananın durumu yazılır. Kiralananın hangi maksatla kullanılacağı, kiralanan ile birlikte teslim edilen demir baş miktarı ve durumu yazılmalıdır.

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Nasıl Açılır?

 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.
 • Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.
 • Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.
 • Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.
 • Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.
 • Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hakim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.
 • Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN DURUMLAR

KİRACININ TEMERRÜDÜ
 • Kiracı kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kiralarda 30 günlük ve daha kısa süreli kiralarda 6 günlük bir süre tayin ederek kiracıya birikmiş kira paralarını bu sürede ödemiyince sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini ihtar edebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH İHBARI

 • Kira için ne açıkça ne de üstü kapalı bir süre tayin edilmişse, gerek kiracı, gerek kiralayan ihbar suretiyle sözleşmeyi bozabilir.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ

 • Kiracı veya kira veren taraflardan biri, sözleşmede belirttikleri hususlara uymaz ise, diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir.
MÜHİM SEBEPLER
 • Belirli bir süre için yapılan gayrimenkul kirasında, sözleşmenin yerine getirilmesini çekilmez duruma sokan sebepler doğarsa, iki taraftan herbiri diğerine tam bir tazminat vermek ve kanuni sürelere uymak şartıyla, kira sözleşmesinin bitiminden önce feshi ihbar edebilir.
KİRACININ ÖLÜMÜ
 • Kiracı ölürse gerek mirasçıları gerek kiralayan, bir yıl ve daha uzun süreli kiralarda kanuni sürelere uyulmak şartıyla tazminat vermeksizin, sözleşmenin en yakın tarihte feshini bildirirebilirler.

Yargıtay Kararları - Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3926 Karar: 2014/14094 Karar Tarihi: 17.12.2014

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI - KARŞI DAVA OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN İSTENDİĞİ - SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Asıl dava kira sözleşmesinin feshi ve tazminat, karşı dava kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkindir. Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava 6100 Sayılı HMK'nun yürürlük tarihi olan 01.10.2011 tarihinden sonra 02.12.2011 tarihinde (asıl dava tarihi) açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir.

Mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. 6100 Sayılı HMK'nun 114/c maddesi gereğince mahkemelerin görevi dava şartı olup, yasanın 115. maddesi gereğince mahkeme dava şartının bulunup bulunmadığını res'en araştırmakla yükümlüdür. 6100 Sayılı Yasanın 4/a maddesinde, kiralanan taşınmazların 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların sulh hukuk mahkemesinde görüleceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava 6100 Sayılı HMK'nun yürürlük tarihi olan 01.10.2011 tarihinden sonra 02.12.2011 tarihinde (asıl dava tarihi) açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/2807 Karar: 2014/13652 Karar Tarihi: 09.12.2014

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI - SÖZLEŞMENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİYLE DAVALILARIN KİRALANANDA BULUNMASININ HAKLI VE MEŞRU DAYANAĞI KALMAYACAĞI - KİRALANANIN TAHLİYESİNE DE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU.

ÖZET: Mahkemenin sözleşmenin feshine karar vermesi ile davalıların kiralananda bulunmasının haklı ve meşru bir dayanakları da kalmayacaktır. Bu durumda mahkemece müdahalenin önlenmesi niteliğinde kiralananın tahliyesine de karar verilmesi gerekirken, bu konudaki istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

 • Kira sözleşmesi yazılı ve sözlü olarak yapılır.Ancak kira sözleşmesinin mevcudiyetini ispat edilmesi açısından yazılı olması esas alınmalıdır.Kira sözleşmesi günümüzde genelde boş olarak hazırlanan ve Maliye bakanlığının bastırdığı kira kontratosu nun doldurulması ile düzenlenmektedir.
 • Matbu Kira sözleşmesi doldurulurken, kira bedeli hem rakamla hemde yazı ile yazılmalıdır. Kira bedelinin her ayın kaçında ve nasıl ödeneceği yazılır. Kiralananın durumu yazılır. Kiralananın hangi maksatla kullanılacağı, kiralanan ile birlikte teslim edilen demir baş miktarı ve durumu yazılmalıdır.

Kira Sözleşmesinin Feshi Davası Nasıl Açılır?

 • Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde taraflardan her biri, daha uzun bir fesih bildirim süresi veya başka bir fesih dönemi kararlaştırılmış olmadıkça, yasal fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Fesih dönemlerinin hesabında, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi esas alınır.
 • Sözleşmede veya kanunda belirtilen fesih dönemine veya bildirim süresine uyulmamışsa, bildirim bir sonraki fesih dönemi için geçerli olur.
 • Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir.
 • Taraflardan her biri, bir taşınıra ilişkin kira sözleşmesini üç gün önceden yapılacak fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir.
 • Kiraya verenin mesleki faaliyeti gereği kiraya verdiği ve kiracının da özel kullanımına yarayan taşınır bir malın kiracısı, kira sözleşmesini, üç aylık kira dönemi sonu için en az bir ay önceden yapacağı bir fesih bildirimiyle sona erdirebilir. Bu durumda kiraya verenin, zararının giderilmesini isteme hakkı yoktur.
 • Taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hale getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman feshedebilir. Hakim, durum ve koşulları göz önünde tutarak, olağanüstü fesih bildiriminin parasal sonuçlarını karara bağlar. Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.
 • Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir.Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.

KİRA SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİREN DURUMLAR

KİRACININ TEMERRÜDÜ
 • Kiracı kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kiralarda 30 günlük ve daha kısa süreli kiralarda 6 günlük bir süre tayin ederek kiracıya birikmiş kira paralarını bu sürede ödemiyince sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini ihtar edebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ FESİH İHBARI

 • Kira için ne açıkça ne de üstü kapalı bir süre tayin edilmişse, gerek kiracı, gerek kiralayan ihbar suretiyle sözleşmeyi bozabilir.

SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ

 • Kiracı veya kira veren taraflardan biri, sözleşmede belirttikleri hususlara uymaz ise, diğer taraf sözleşmeyi feshedebilir.
MÜHİM SEBEPLER
 • Belirli bir süre için yapılan gayrimenkul kirasında, sözleşmenin yerine getirilmesini çekilmez duruma sokan sebepler doğarsa, iki taraftan herbiri diğerine tam bir tazminat vermek ve kanuni sürelere uymak şartıyla, kira sözleşmesinin bitiminden önce feshi ihbar edebilir.
KİRACININ ÖLÜMÜ
 • Kiracı ölürse gerek mirasçıları gerek kiralayan, bir yıl ve daha uzun süreli kiralarda kanuni sürelere uyulmak şartıyla tazminat vermeksizin, sözleşmenin en yakın tarihte feshini bildirirebilirler.

Yargıtay Kararları - Kira Sözleşmesinin Feshi Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/3926 Karar: 2014/14094 Karar Tarihi: 17.12.2014

KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI - KARŞI DAVA OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNATIN İSTENDİĞİ - SULH HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLDUĞU - GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Asıl dava kira sözleşmesinin feshi ve tazminat, karşı dava kira sözleşmesinden kaynaklanan tazminat istemlerine ilişkindir. Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava 6100 Sayılı HMK'nun yürürlük tarihi olan 01.10.2011 tarihinden sonra 02.12.2011 tarihinde (asıl dava tarihi) açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir.

Mahkemelerin görevi kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir. 6100 Sayılı HMK'nun 114/c maddesi gereğince mahkemelerin görevi dava şartı olup, yasanın 115. maddesi gereğince mahkeme dava şartının bulunup bulunmadığını res'en araştırmakla yükümlüdür. 6100 Sayılı Yasanın 4/a maddesinde, kiralanan taşınmazların 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların sulh hukuk mahkemesinde görüleceği düzenlenmiştir.

Somut olayda, taraflar arasındaki uyuşmazlık kira ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Dava 6100 Sayılı HMK'nun yürürlük tarihi olan 01.10.2011 tarihinden sonra 02.12.2011 tarihinde (asıl dava tarihi) açıldığına göre görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde işin esası incelenerek davanın esastan sonuçlandırılması doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA,

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2014/2807 Karar: 2014/13652 Karar Tarihi: 09.12.2014

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MÜDAHALENİN ÖNLENMESİ DAVASI - SÖZLEŞMENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİYLE DAVALILARIN KİRALANANDA BULUNMASININ HAKLI VE MEŞRU DAYANAĞI KALMAYACAĞI - KİRALANANIN TAHLİYESİNE DE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN İSTEMİN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU.

ÖZET: Mahkemenin sözleşmenin feshine karar vermesi ile davalıların kiralananda bulunmasının haklı ve meşru bir dayanakları da kalmayacaktır. Bu durumda mahkemece müdahalenin önlenmesi niteliğinde kiralananın tahliyesine de karar verilmesi gerekirken, bu konudaki istemin ret edilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin