Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

iftira suçunun unsurları, iftira suçu şikayete bağlı, tck 267, iftira suçunda şikayet süresi, iftira atmak, hakaret suçu, tck iftira ile ilgili sözler

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İFTİRAS SUÇU 

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları açıklamaları ve yargıtay kararları.

İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar. İftira edenin, mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Şikayet hakkının (hak arama özgürlüğünün) hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için, şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması zorunlu değildir. Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Aksi halde şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu sonucuna varılmalıdır

İFTİRA SUÇU CEZASI

İftira (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 267 -

(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına (İPTAL EDİLEN BÖLÜM RGT: 10.12.2013 RG NO: 28847 ANY. MAH. 10.04.2013 T. 2013/14 E. 2013/56 K.) (YÜR. TAR.: 10.06.2014) (KOD 2) hükmolunur. (AĞIR CEZA MAHK.)

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) (İPTAL EDİLEN FIKRA RGT: 17.03.2012 RG NO: 28236 ANY. MAH. 17.11.2011 T. 2010/115 E. 2011/154 K.) (YÜR. TAR.: 17.03.2013) (KOD 1)

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

Yargıtay Kararı - İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

YARGITAY: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI, İDDİANIN İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASI

T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 15904 Karar: 2013 / 22043 Karar Tarihi: 12.09.2013

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN İDDİASININ İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞUMU İÇİN YETERLİ SAYILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ - SANIĞIN NE ŞEKİLDE İFTİRA KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ AÇIKLANMADAN KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI - KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Yargılamaya konu olayda; sanığın köydeki evine kanalizasyon borusu döşenmediğinden bahisle köy ihtiyar heyetini kaymakamlığa şikayette bulunduğu anlaşılmıştır. Katılanlar hakkında kaymakamlıkça görevi kötüye kullanmak suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi nedeniyle sanığın şikayetine konu iddiasının ispat edilememiş olmasının, tek başına suçun oluşumu için yeterli sayılamayacağı gözetilmeden ve anayasal şikayet hakkını kullanan sanığın ne şekilde iftira kastı ile hareket ettiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI , ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 5004 Karar: 2013 / 8756 Karar Tarihi: 10.06.2013

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN EYLEMİNİN YASAL ŞİKAYET HAKKINI KULLANMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU - ŞAHSIN AĞABEYİ HAKKINDA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞ OLMASININ SUÇA VÜCUT VERMEYECEĞİ - MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Olayda sanığın Başbakanlık İletişim Merkezine gönderdiği mektupla ağabeyi B...'ın kendisini tehdit ettiğini, annesine ise eziyet ettiğini bildirmesi şeklindeki somut olayda eyleminin suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp yasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, iddiasının kanıtlanamaması nedeniyle ağabeyi hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş olmasının iftira suçuna vücut vermeyeceği, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY :İFTİRA SUÇUNUN MUHTEMEL KASTLA İŞLENEMEYECEĞİ

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 11660 Karar: 2013 / 2777 Karar Tarihi: 25.02.2013

6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SANIĞIN KARGO İLE RUHSATSIZ SİLAHI GÖNDERMEK İSTEDİĞİ SIRADA SİLAHIN FARK EDİLMESİ - MAĞDUR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI ÖZEL KASTIYLA HAREKET EDİLDİĞİNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Olayda sanığın S.'ın ismini gönderici olarak göstererek kargo ile ruhsatsız bir silahı göndermek istediği sırada, uçakta yapılan kontrol esnasında silahın fark edilmesi sonucu mağdur S.. hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlatılması özel kastıyla hareket ettiğine dair delil bulunmadığından sanığın unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: TAKİPSİZLİK KARARININ İFTİRA SUÇUNUN KESİN DELİLİ OLMADIĞI.

T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 26612 Karar: 2014 / 1652 Karar Tarihi: 22.01.2014

İFTİRA SUÇU - KARARIN İFTİRA SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN KESİN KANITI OLAMAYACAĞI - SUÇ YÜKLEME ÖZEL KASTININ NASIL OLUŞTUĞU TARTIŞILMADAN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - KANUNİ TEMELDEN YOKSUN GEREKÇEYLE HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada dair verilen kararın, iftira suçunun işlendiğinin kesin kanıtı olamayacağı ve sanığın Anayasa'nın ilgili maddesi ile teminat altına alınan nı kullandığı gözetilmeden ve iftira suçunun öğeleri ile suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye karşı suç yükleme özel kastının nasıl oluştuğu açıklanıp tartışılmadan, kanuni temelden yoksun gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

 YARGITAY: SUÇUN BAŞKASI TARAFINDAN İŞLENDİĞİ İDDİASI, İFTİRA SUÇU

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 6877 Karar: 2013 / 11962 Karar Tarihi: 27.09.2013

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN İDDİALARINI İSPAT EDEMEMESİNİN İFTİRA SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN KANITI SAYILAMAYACAĞI - EYLEMİN SAVUNMA HAKKINI KULLANILMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU - SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Somut olayda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma evrelerinde alınan ifadesinde uyuşturucuyu şikayetçi E...'den aldığını ifade eden sanığın bu beyanının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, iddialarını ispat edememesinin iftira suçunun işlendiğinin kanıtı sayılamayacağı eyleminin suç işlemediğini bildiği kimselere suç atmak biçiminde olmayıp savunma hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, bu nedenle sanığa atılı iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITA: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI, SAVCILIĞA YAPILAN HAKSIZ ŞİKAYET

T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 12825 Karar: 2013 / 17828 Karar Tarihi: 19.11.2013

DOLANDIRICILIK VE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU - KİŞİNİN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRMESİ VE BERAAT ETMESİ - SANIK LEHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Sanık müdafiinin temyizinin kapsamına göre vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 1136 Sayılı Kanun'un ilgili ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin ilgili maddesi uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren katılan sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

İFTİRAS SUÇU 

İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları açıklamaları ve yargıtay kararları.

İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar. İftira edenin, mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın beşte dördü indirilir.

Şikayet hakkının (hak arama özgürlüğünün) hukuken korunabilmesi ve yerinde kullanıldığının kabul edilebilmesi için, şikayet edilenin cezalandırılmasını veya sorumlu tutulmasını gerektirecek yeterli kanıtların olması zorunlu değildir. Şikayeti haklı gösterecek bazı emare ve olguların zayıf ve dolaylı da olsa varlığı yeterlidir. Aksi halde şikayetin hak arama özgürlüğü sınırları aşılarak kullanıldığı ve şikayet edilenin kişilik değerlerine saldırı oluşturduğu sonucuna varılmalıdır

İFTİRA SUÇU CEZASI

İftira (YÜR. TAR.: 01.06.2005) MADDE 267 -

(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (ASLİYE CEZA MAHK.)

(2) Fiilin maddi eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına (İPTAL EDİLEN BÖLÜM RGT: 10.12.2013 RG NO: 28847 ANY. MAH. 10.04.2013 T. 2013/14 E. 2013/56 K.) (YÜR. TAR.: 10.06.2014) (KOD 2) hükmolunur. (AĞIR CEZA MAHK.)

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) (İPTAL EDİLEN FIKRA RGT: 17.03.2012 RG NO: 28236 ANY. MAH. 17.11.2011 T. 2010/115 E. 2011/154 K.) (YÜR. TAR.: 17.03.2013) (KOD 1)

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.

Yargıtay Kararı - İftiras Suçu Ve İftira Suçunun Unsurları

YARGITAY: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI, İDDİANIN İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASI

T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 15904 Karar: 2013 / 22043 Karar Tarihi: 12.09.2013

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN İDDİASININ İSPAT EDİLEMEMİŞ OLMASININ TEK BAŞINA SUÇUN OLUŞUMU İÇİN YETERLİ SAYILAMAYACAĞININ GÖZETİLMEMESİ - SANIĞIN NE ŞEKİLDE İFTİRA KASTI İLE HAREKET ETTİĞİ AÇIKLANMADAN KARAR VERİLMESİNİN HATALI OLMASI - KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Yargılamaya konu olayda; sanığın köydeki evine kanalizasyon borusu döşenmediğinden bahisle köy ihtiyar heyetini kaymakamlığa şikayette bulunduğu anlaşılmıştır. Katılanlar hakkında kaymakamlıkça görevi kötüye kullanmak suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi nedeniyle sanığın şikayetine konu iddiasının ispat edilememiş olmasının, tek başına suçun oluşumu için yeterli sayılamayacağı gözetilmeden ve anayasal şikayet hakkını kullanan sanığın ne şekilde iftira kastı ile hareket ettiği açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI , ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 5004 Karar: 2013 / 8756 Karar Tarihi: 10.06.2013

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN EYLEMİNİN YASAL ŞİKAYET HAKKINI KULLANMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU - ŞAHSIN AĞABEYİ HAKKINDA KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞ OLMASININ SUÇA VÜCUT VERMEYECEĞİ - MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Olayda sanığın Başbakanlık İletişim Merkezine gönderdiği mektupla ağabeyi B...'ın kendisini tehdit ettiğini, annesine ise eziyet ettiğini bildirmesi şeklindeki somut olayda eyleminin suç işlemediğini bildiği kimseye suç atmak biçiminde olmayıp yasal şikayet hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, iddiasının kanıtlanamaması nedeniyle ağabeyi hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiş olmasının iftira suçuna vücut vermeyeceği, bu nedenle atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY :İFTİRA SUÇUNUN MUHTEMEL KASTLA İŞLENEMEYECEĞİ

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 11660 Karar: 2013 / 2777 Karar Tarihi: 25.02.2013

6136 SAYILI KANUNA MUHALEFET SUÇU - SANIĞIN KARGO İLE RUHSATSIZ SİLAHI GÖNDERMEK İSTEDİĞİ SIRADA SİLAHIN FARK EDİLMESİ - MAĞDUR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMASI ÖZEL KASTIYLA HAREKET EDİLDİĞİNE DAİR DELİL BULUNMADIĞI - HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ.

ÖZET: Olayda sanığın S.'ın ismini gönderici olarak göstererek kargo ile ruhsatsız bir silahı göndermek istediği sırada, uçakta yapılan kontrol esnasında silahın fark edilmesi sonucu mağdur S.. hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan soruşturma ve kovuşturma yapılmış ise de; yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak mağdur hakkında adli veya idari soruşturma başlatılması özel kastıyla hareket ettiğine dair delil bulunmadığından sanığın unsurları itibariyle oluşmayan atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITAY: TAKİPSİZLİK KARARININ İFTİRA SUÇUNUN KESİN DELİLİ OLMADIĞI.

T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 26612 Karar: 2014 / 1652 Karar Tarihi: 22.01.2014

İFTİRA SUÇU - KARARIN İFTİRA SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN KESİN KANITI OLAMAYACAĞI - SUÇ YÜKLEME ÖZEL KASTININ NASIL OLUŞTUĞU TARTIŞILMADAN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ - KANUNİ TEMELDEN YOKSUN GEREKÇEYLE HÜKÜMLÜLÜK KARARI VERİLMESİNİN HATALI OLMASI

ÖZET: Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmada dair verilen kararın, iftira suçunun işlendiğinin kesin kanıtı olamayacağı ve sanığın Anayasa'nın ilgili maddesi ile teminat altına alınan nı kullandığı gözetilmeden ve iftira suçunun öğeleri ile suçsuz olduğunu bildiği bir kişiye karşı suç yükleme özel kastının nasıl oluştuğu açıklanıp tartışılmadan, kanuni temelden yoksun gerekçeyle hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırıdır.

 YARGITAY: SUÇUN BAŞKASI TARAFINDAN İŞLENDİĞİ İDDİASI, İFTİRA SUÇU

T.C YARGITAY 9.Ceza Dairesi Esas: 2013 / 6877 Karar: 2013 / 11962 Karar Tarihi: 27.09.2013

İFTİRA SUÇU - SANIĞIN İDDİALARINI İSPAT EDEMEMESİNİN İFTİRA SUÇUNUN İŞLENDİĞİNİN KANITI SAYILAMAYACAĞI - EYLEMİN SAVUNMA HAKKINI KULLANILMA NİTELİĞİNDE BULUNDUĞU - SUÇUN YASAL UNSURLARININ OLUŞMADIĞI GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ.

ÖZET: Somut olayda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma evrelerinde alınan ifadesinde uyuşturucuyu şikayetçi E...'den aldığını ifade eden sanığın bu beyanının savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, iddialarını ispat edememesinin iftira suçunun işlendiğinin kanıtı sayılamayacağı eyleminin suç işlemediğini bildiği kimselere suç atmak biçiminde olmayıp savunma hakkını kullanma niteliğinde bulunduğu, bu nedenle sanığa atılı iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırıdır.

YARGITA: İFTİRA SUÇUNUN UNSURLARI, SAVCILIĞA YAPILAN HAKSIZ ŞİKAYET

T.C YARGITAY 15.Ceza Dairesi Esas: 2012 / 12825 Karar: 2013 / 17828 Karar Tarihi: 19.11.2013

DOLANDIRICILIK VE YALAN BEYANDA BULUNMAK SUÇU - KİŞİNİN KENDİSİNİ VEKİLLE TEMSİL ETTİRMESİ VE BERAAT ETMESİ - SANIK LEHİNE MAKTU AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU - KARARIN BOZULMASI

ÖZET: Sanık müdafiinin temyizinin kapsamına göre vekalet ücreti ile sınırlı olarak yapılan incelemede; 1136 Sayılı Kanun'un ilgili ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin ilgili maddesi uyarınca, beraat eden ve kendisini vekille temsil ettiren katılan sanık lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin