Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı,icra takibi için kesinleşme şartı, icra takibi kesinleşmeden taahhüt, takip kesinleşmeden icra kefili,

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı ile ilgili olarak  yargıtay kararları verilmiştir.

YARGITAY: İCRA KEFİLLERİNİN AVAL VEREN OLARAK BORÇTAN SORUMLULUKLARI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 8728 Karar: 2013 / 17220 Karar Tarihi: 06.05.2013

ŞİKAYET DAVASI - TÜM BORÇLULAR YÖNÜNDEN TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ - TEMYİZE KONU KARARIN KEŞİDECİ YÖNÜNDEN TAKİBİN HANGİ SEBEPTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİĞİNE YÖNELİK BİR GEREKÇE İÇERMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Mahkemenin tüm borçlular yönünden takibin iptaline karar verdiği görülmüştür. Buna göre, borçlulardan C...ve D...'ninşikayet ve itirazlarının, Mahkemece, süre yönünden reddine karar verilmesine ve bu kararın Dairemizin yukarıda anılan ilamıyla onanarak kesinleşmesine rağmen bu kişiler yönünden karar verilmesi ile temyize konu kararın, keşideci yönünden takibin hangi sebepten dolayı iptal edildiğine yönelik herhangi bir gerekçe içermemesi de doğru görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

YARGITAY: İCRA KEFİLİNİN TAKİP KESİNLEŞMEDEN MAAŞ HACZİNE MUVAFAKATI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14198 Karar: 2013 / 21123 Karar Tarihi: 06.06.2013

ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYASINDA İCRA KEFİLİ OLUP AYNI ZAMANDA KESİNLEŞME SÜRELERİ BEKLENMEDEN EMEKLİ MAAŞINDAN TAMAMININ KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETMESİ - ÇERÇEVESİNDE GEÇERSİZ OLAN MAAŞ HACZİ İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN.

ÖZET: Somut olayda şikayetçi borçlu, ... .. İcra Müdürlüğü'nün .. Esas sayılı icra dosyasından Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği ve mahkemece borçlunun hacze muvafakat etmesi nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. İcra dosyasının incelenmesinde, şikayetçinin .. tarihinde söz konusu icra dosyasında icra kefili olup aynı zamanda kesinleşme süreleri beklenmeden emekli maaşından tamamının kesilmesine muvafakat ettikten sonra, aynı tarihte icra emrini tebellüğ edip sürelerden vazgeçtiğini beyan ettiği ve beyanın altını imzaladığı tespit edilmiştir. Bu durumda, icra kefilinin kendisi yönünden henüz takip kesinleşmeden maaş haczine verdiği muvafakat geçersizdir. O halde mahkemece yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde geçersiz olan maaş haczi işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: TAKİP KESİNLEŞMEDEN İCRA KEFİLİNİN MALLARINA HACİZ KONULMASI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12636 Karar: 2013 / 21071 Karar Tarihi: 06.06.2013

ŞİKAYET DAVASI - TAKİP KESİNLEŞMEDEN İCRA KEFİLİNİN MALLARINA HACİZ KONULAMAYACAĞI - ŞİKAYETİN SÜREYE TABİ OLMADIĞI - İCRA KEFİLİNİN TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ÖNCESİ KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda borçlular hakkında genel haciz yoluyla başlatılan takip sırasında borçlulardan İ. T.'nin kızı H. G., icra dairesine gelerek verdiği beyanla, borca icra kefili olmuştur. İcra kefili, icra emri tebliği ve sürelerden feragat etmiş olsa bile, icra emri tebliğ edilip takip kesinleşmeden adı geçen icra kefilinin mallarına haciz konulamaz. Bu koşul gerçekleşmeden önce yapılan muvafakat ise geçerli kabul edilemez. Şikayet mahiyeti itibariyle süreye de tabi olmadığından icra kefilinin takibin kesinleşmesi öncesi konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı

İcra Takibinin Kesinleşme Şartı ile ilgili olarak  yargıtay kararları verilmiştir.

YARGITAY: İCRA KEFİLLERİNİN AVAL VEREN OLARAK BORÇTAN SORUMLULUKLARI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 8728 Karar: 2013 / 17220 Karar Tarihi: 06.05.2013

ŞİKAYET DAVASI - TÜM BORÇLULAR YÖNÜNDEN TAKİBİN İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ - TEMYİZE KONU KARARIN KEŞİDECİ YÖNÜNDEN TAKİBİN HANGİ SEBEPTEN DOLAYI İPTAL EDİLDİĞİNE YÖNELİK BİR GEREKÇE İÇERMEMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI.

ÖZET: Mahkemenin tüm borçlular yönünden takibin iptaline karar verdiği görülmüştür. Buna göre, borçlulardan C...ve D...'ninşikayet ve itirazlarının, Mahkemece, süre yönünden reddine karar verilmesine ve bu kararın Dairemizin yukarıda anılan ilamıyla onanarak kesinleşmesine rağmen bu kişiler yönünden karar verilmesi ile temyize konu kararın, keşideci yönünden takibin hangi sebepten dolayı iptal edildiğine yönelik herhangi bir gerekçe içermemesi de doğru görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

YARGITAY: İCRA KEFİLİNİN TAKİP KESİNLEŞMEDEN MAAŞ HACZİNE MUVAFAKATI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 14198 Karar: 2013 / 21123 Karar Tarihi: 06.06.2013

ŞİKAYET DAVASI - ŞİKAYETÇİNİN İCRA DOSYASINDA İCRA KEFİLİ OLUP AYNI ZAMANDA KESİNLEŞME SÜRELERİ BEKLENMEDEN EMEKLİ MAAŞINDAN TAMAMININ KESİLMESİNE MUVAFAKAT ETMESİ - ÇERÇEVESİNDE GEÇERSİZ OLAN MAAŞ HACZİ İŞLEMİNİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN.

ÖZET: Somut olayda şikayetçi borçlu, ... .. İcra Müdürlüğü'nün .. Esas sayılı icra dosyasından Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep ettiği ve mahkemece borçlunun hacze muvafakat etmesi nedeniyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir. İcra dosyasının incelenmesinde, şikayetçinin .. tarihinde söz konusu icra dosyasında icra kefili olup aynı zamanda kesinleşme süreleri beklenmeden emekli maaşından tamamının kesilmesine muvafakat ettikten sonra, aynı tarihte icra emrini tebellüğ edip sürelerden vazgeçtiğini beyan ettiği ve beyanın altını imzaladığı tespit edilmiştir. Bu durumda, icra kefilinin kendisi yönünden henüz takip kesinleşmeden maaş haczine verdiği muvafakat geçersizdir. O halde mahkemece yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde geçersiz olan maaş haczi işleminin iptaline karar verilmesi gerekirken şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

YARGITAY: TAKİP KESİNLEŞMEDEN İCRA KEFİLİNİN MALLARINA HACİZ KONULMASI

T.C YARGITAY 12.Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 12636 Karar: 2013 / 21071 Karar Tarihi: 06.06.2013

ŞİKAYET DAVASI - TAKİP KESİNLEŞMEDEN İCRA KEFİLİNİN MALLARINA HACİZ KONULAMAYACAĞI - ŞİKAYETİN SÜREYE TABİ OLMADIĞI - İCRA KEFİLİNİN TAKİBİN KESİNLEŞMESİ ÖNCESİ KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - KARARIN BOZULMASI.

ÖZET: Somut olayda borçlular hakkında genel haciz yoluyla başlatılan takip sırasında borçlulardan İ. T.'nin kızı H. G., icra dairesine gelerek verdiği beyanla, borca icra kefili olmuştur. İcra kefili, icra emri tebliği ve sürelerden feragat etmiş olsa bile, icra emri tebliğ edilip takip kesinleşmeden adı geçen icra kefilinin mallarına haciz konulamaz. Bu koşul gerçekleşmeden önce yapılan muvafakat ise geçerli kabul edilemez. Şikayet mahiyeti itibariyle süreye de tabi olmadığından icra kefilinin takibin kesinleşmesi öncesi konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin