Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nasıl Açılır, İcra Takibi Nasıl Olur, İcra Takibi Nasıl Hazırlanır, İcra Takibi Nasıl Açılır,icra takibi nasıl yapılır, ilamlı ilamsız senet, avukatları

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Açılır ve ödeme emri karşı tarafa tebliğ edilir. İcra takibine ödeme emrinde Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) (ilamsız takiplerde 7 gün) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız şeklinde ihtar olunur

Yargıtay Kararı - İcra Takibi Nasıl Açılır

YARGITAY: İCRA TAKİBİ AÇILIRKEN FAİZ İSTEMİ

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3937 Karar: 2014/3166 Karar Tarihi: 07.05.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA TAKİBİNDEN ÖNCEKİ GÜNLER İÇİN HESAP EDİLİP TAKİBE KONULAN FAİZ İSTEMİNİN REDDİ İLE İCRA TAKİBİNİN ASIL ALACAK TUTARI ÜZERİNDEN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - DAVANIN TÜMDEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Somut olayda davacı tarafından davalıya alacak miktarını gösterir ve ödeme talebini içerir bir ihtarname gönderilmemiş, borcun ifa edileceği gün sözleşmelerle de kesin olarak belirlenmemiştir. Bu durumda mahkemece, icra takibinden önceki günler için hesap edilip takibe konulan faiz isteminin reddi ile, icra takibinin asıl alacak tutarı olan ….. TL üzerinden devamına karar vermek gerekirken, işlemiş faiz alacağını da kapsar şekilde davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 101/1. maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarıyla temerrüde düşeceğinden, temerrüt ihtarla tanınan ödeme süresinin sonunda veya aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca borcun ifa edileceği gün tarafların anlaşmasıyla kesin olarak belirlenmişse o tarihte oluşur. Aksi halde temerrüt, icra takibine geçildiği veya davanın açıldığı tarihte oluşur. Somut olayda davacı tarafından davalıya alacak miktarını gösterir ve ödeme talebini içerir bir ihtarname gönderilmemiş, borcun ifa edileceği gün sözleşmelerle de kesin olarak belirlenmemiştir. Bu durumda mahkemece, icra takibinden önceki günler için hesap edilip takibe konulan faiz isteminin reddi ile, icra takibinin asıl alacak tutarı olan ..TL üzerinden devamına İcra Takibi Nasıl Açılır karar verilmeli...

YARGITAY: İCRA TAKİBİ AÇILIRKEN FAİZ İSTEMİ

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/32617 Karar: 2014/14230 Karar Tarihi: 02.05.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - MAHKEMECE İCRA İNKAR TAZMİNATININ ASIL ALACAK KALEMİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ GEREĞİ - YANLIŞLIĞIN GİDERİLMESİNİN YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ - DÜZELTEREK ONAMA.

ÖZET: Mahkemece, icra inkar tazminatının asıl alacak kalemi üzerinden verilmesi gerekirken, icra takibine konu toplam tutar üzerinden verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyip kararın düzeltilerek onanması HMUK'un maddesi hükmü gereğidir.

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Açılır ve ödeme emri karşı tarafa tebliğ edilir. İcra takibine ödeme emrinde Yukarıda yazılı borç ve giderleri işbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren (10) gün içinde ödeme emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız; takibin dayanağı senet kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (5) (ilamsız takiplerde 7 gün) gün içinde icra mahkemesine şikâyet etmeniz; takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu (5) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirmeniz; aksi takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı; imzanızı haksız yere inkar ederseniz takip konusu alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz; borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya alacağın zamanaşımına uğradığı veya yetki hakkında itirazınız varsa bunu sebepleriyle birlikte (5) gün içinde icra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek icra mahkemesinde itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı; itiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde (10) gün içinde 74 üncü maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise (3) gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız; bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya gerçeğe aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız şeklinde ihtar olunur

Yargıtay Kararı - İcra Takibi Nasıl Açılır

YARGITAY: İCRA TAKİBİ AÇILIRKEN FAİZ İSTEMİ

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas:  2013/3937 Karar: 2014/3166 Karar Tarihi: 07.05.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - İCRA TAKİBİNDEN ÖNCEKİ GÜNLER İÇİN HESAP EDİLİP TAKİBE KONULAN FAİZ İSTEMİNİN REDDİ İLE İCRA TAKİBİNİN ASIL ALACAK TUTARI ÜZERİNDEN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - DAVANIN TÜMDEN KABULÜNE KARAR VERİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ

ÖZET: Somut olayda davacı tarafından davalıya alacak miktarını gösterir ve ödeme talebini içerir bir ihtarname gönderilmemiş, borcun ifa edileceği gün sözleşmelerle de kesin olarak belirlenmemiştir. Bu durumda mahkemece, icra takibinden önceki günler için hesap edilip takibe konulan faiz isteminin reddi ile, icra takibinin asıl alacak tutarı olan ….. TL üzerinden devamına karar vermek gerekirken, işlemiş faiz alacağını da kapsar şekilde davanın tümden kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, açıklanan nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 101/1. maddesi uyarınca muaccel bir borcun borçlusu alacaklının ihtarıyla temerrüde düşeceğinden, temerrüt ihtarla tanınan ödeme süresinin sonunda veya aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca borcun ifa edileceği gün tarafların anlaşmasıyla kesin olarak belirlenmişse o tarihte oluşur. Aksi halde temerrüt, icra takibine geçildiği veya davanın açıldığı tarihte oluşur. Somut olayda davacı tarafından davalıya alacak miktarını gösterir ve ödeme talebini içerir bir ihtarname gönderilmemiş, borcun ifa edileceği gün sözleşmelerle de kesin olarak belirlenmemiştir. Bu durumda mahkemece, icra takibinden önceki günler için hesap edilip takibe konulan faiz isteminin reddi ile, icra takibinin asıl alacak tutarı olan ..TL üzerinden devamına İcra Takibi Nasıl Açılır karar verilmeli...

YARGITAY: İCRA TAKİBİ AÇILIRKEN FAİZ İSTEMİ

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/32617 Karar: 2014/14230 Karar Tarihi: 02.05.2014

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI - MAHKEMECE İCRA İNKAR TAZMİNATININ ASIL ALACAK KALEMİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ GEREĞİ - YANLIŞLIĞIN GİDERİLMESİNİN YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI GEREKTİRMEDİĞİ - DÜZELTEREK ONAMA.

ÖZET: Mahkemece, icra inkar tazminatının asıl alacak kalemi üzerinden verilmesi gerekirken, icra takibine konu toplam tutar üzerinden verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. Ne var ki bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyip kararın düzeltilerek onanması HMUK'un maddesi hükmü gereğidir.
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin