Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır, Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Yapılır, Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Olur, Distribütörlük Sözleşmesi Örneği

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

DİSTRİBÜTÖRLÜK  (DAĞITICILIK) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ NASIL HAZIRLANIR?

İşbu sözleşmenin bir tarafında ……. Sk. ……. Apt. No…. Kat:…. Daire:….  …./……

adresinde işyeri merkezi bulunan  ……….. Şirketi ( kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta ……… …………. ………/……… adresinde yerleşik ……………Vergi Dairesine kayıtlı, ………………. Vergi Sicil No lu …………….firması ( aşağıda kısaca “Dağıtıcı“ olarak anılacaktır) hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Şöyle ki :  Şirket bir Dağıtıcı tayin etmeyi arzulamakta, ve buna mukabil Dağıtıcı da aşağıdaki şartlar altında yine aşağıda gösterilen bölge içinde  A ekinde belirtilen …………..satışı konusunda münhasır yetkili dağıtıcısı olarak tayin edilmeyi istemektedir.

Taraflar aşağıdaki şartlarla karşılıklı olarak anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1- Tayin ve Bölge;

Madde 2- Süre;

Madde 3- Tayinle İlgili Şartlar;

Madde 4 – Siparişler ve Satış;

Madde 5 – Teminatlar;

Madde 6 – Dağıtıcının Konumu;

Madde  7-  Haklar ve Yükümlülükler;

Madde 8 – Şirketin  Tazminat  Hakları;

Madde 9– Uyuşmazlığın Çözümünde Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri;

İşbu sözleşme Madde 2 de belirtildiği süre içerisinde uygulanacaktır. Sürenin bitiminden … (….) ay önce bayiinin Şirkete iadeli taahhütlü mektupla yada noter ihtarı ile yapacağı yazılı bildirim sonucunda  işbu sözleşme fesih olunacaktır. Aksi halde işbu sözleşme aynı şartlar ile aynı süre için geçerlilik kazanacaktır. Şayet sözleşme fesih olunduğu taktirde Şirket tarafından Satıcı Bayi ye verilen broşürler, dokümanlar, belgeler programlar ve her türlü teçhizat sağlam ve eksiksiz olarak Şirkete iade edilecektir. Aksi halde Madde 8 hükümleri yürürlüğe girecek Şirketin tazminat hakları doğacaktır.

İşbu sözleşmeden dolayı şirket ile satıcı arasında çıkacak uyuşmazlıklarda …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat adresleri değiştiği taktirde taraflar bu değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar aksi halde sözleşmede belirtilmiş olan adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme …./…./…. tarihinde tarafların serbest iradeleri ile okunarak imza altına alınmıştır.
ŞİRKET YETKİLİSİ                   SATICI BAYİİ YETKİLİSİ

Yargıtay Kararı – Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2012/8736 Karar: 2012/15989 Karar Tarihi: 06.11.2012

TAZMİNAT DAVASI – TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ – BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVANIN KESİNLEŞMESİ BEKLENİLEREK DAVAYA ETKİSİ ÜZERİNDE DURULARAK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, mahkemece Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2011/13478 esas sayılı dosyasındaki mahkeme kararının bozulmasına konu, İ… 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki davada, bozma sonucunda verilecek kararının kesinleşmesi beklenilerek, bu davaya etkisi üzerinde durulup karar yerinde tartışıldıktan sonra varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir. (6762 S. K. m. 56, 57)

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı – karşı davacı yararına BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2009/2833 Karar: 2009/9739 Karar Tarihi: 22.10.2009

TAZMİNAT DAVASI – GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ İMZALANDIĞI – FİRMALAR ARASINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLMASI – SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİNDE DAVALI LİMİTED ŞİRKETİN PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAMASI

ÖZET: Davacının dayandığı sözleşme davacı şirketle tefrik edilen dosyanın davalısı D…Otomobil SA. Firması arasında imzalanmıştır. Davalı D… Otomobilleri Ltd. Şti. ile davacı arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebinde davalı limited şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. (818 S. K. m. 41, 43)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı şirket temsilcisi İ. Ş. S. ve vekili ile davalı vekilinin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketle D…marka araçları üreten D…. Otomobil SA. Firması arasında 25.6.1999 tarihinde başlamak ve 31.12.2001 tarihinde sona ermek üzere Türkiye için genel distribütörlük sözleşmesi imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkilinin D… marka otomobillerin Türkiye pazarında tanıtım, reklam ve satışını yaptığını, sözleşme süresince sürenin uzatılacağına ilişkin umut veren davalının sözleşme süresinin sona ermesinden 2 ay önce 25.10.2001 tarihli ihtarla sözleşmeyi sona erdirdiğini, davalı D….. Otomobil SA firmasının diğer davalı D….. Otomobilleri Ltd. Şti.ni kurarak Türkiye Genel Distribütörlüğünü bu firmaya verdiğini, rekabeti ihlal eden davalının bu davranışları ile müvekkilline zarar verdiğini, davalı firmalar arasında ekonomik bütünlük olması nedeniyle husumetin her iki firmaya da yöneltildiğini, D…Otomobil SA firmasının davalı şirkette % 99,57 payı bulunduğunu, sermaye yapısı ve ekonomik açıdan birbirine bağımlı şirketlerin tek bir şirket gibi işlem göreceğini, müvekkilinin müşteri tazminatı, distribütörlük sözleşmesinin Rekabet Hukukuna aykırı olması ve üretici firmanın oyalayıcı ve yanıltıcı davranışları nedeniyle bu davanın açıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000 Doların tazminine, 5000 TL. manevi tazminat talebinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 25.3.2008 tarihli ıslah dilekçesi ile 3.936.551.97 Doların tahsilini istemiş, dava devam ederken davalı D…. Otomobil SA ile ilgili talep tefrik edilmiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre AB Komisyonunun 1475/95 sayılı Tüzüğü ve 1998/3 sayılı Rekabet Kurulu Muafiyet Tebliğine göre tek satıcılık sözleşmelerinin en az beş yıl süreli olacağı ve en az 6 aylık feshi ihbar süresinin öngörüleceği, davalının bu sürelere uymadan yaptığı fesih nedeniyle davacıya verdiği zarardan sorumlu olduğu, davalının sözleşmeyi feshinin haklı bir nedene dayanmadığı, fesih nedeniyle davacının 7.873.100.94 Dolar zarara uğradığı gerekçesiyle davacının talebi de gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacının dayandığı sözleşme davacı şirketle tefrik edilen dosyanın davalısı D… Otomobil SA. Firması arasında imzalanmıştır. Davalı D… Otomobilleri Ltd. Şti. ile davacı arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebinde davalı Limited Şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Mahkemece bu yön gözetilmeden işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,

Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

DİSTRİBÜTÖRLÜK  (DAĞITICILIK) SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ NASIL HAZIRLANIR?

İşbu sözleşmenin bir tarafında ……. Sk. ……. Apt. No…. Kat:…. Daire:….  …./……

adresinde işyeri merkezi bulunan  ……….. Şirketi ( kısaca “Şirket” olarak anılacaktır)  ile diğer tarafta ……… …………. ………/……… adresinde yerleşik ……………Vergi Dairesine kayıtlı, ………………. Vergi Sicil No lu …………….firması ( aşağıda kısaca “Dağıtıcı“ olarak anılacaktır) hazırlanmış ve imzalanmıştır.

Şöyle ki :  Şirket bir Dağıtıcı tayin etmeyi arzulamakta, ve buna mukabil Dağıtıcı da aşağıdaki şartlar altında yine aşağıda gösterilen bölge içinde  A ekinde belirtilen …………..satışı konusunda münhasır yetkili dağıtıcısı olarak tayin edilmeyi istemektedir.

Taraflar aşağıdaki şartlarla karşılıklı olarak anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1- Tayin ve Bölge;

Madde 2- Süre;

Madde 3- Tayinle İlgili Şartlar;

Madde 4 – Siparişler ve Satış;

Madde 5 – Teminatlar;

Madde 6 – Dağıtıcının Konumu;

Madde  7-  Haklar ve Yükümlülükler;

Madde 8 – Şirketin  Tazminat  Hakları;

Madde 9– Uyuşmazlığın Çözümünde Yetkili Mahkemeler ve İcra Daireleri;

İşbu sözleşme Madde 2 de belirtildiği süre içerisinde uygulanacaktır. Sürenin bitiminden … (….) ay önce bayiinin Şirkete iadeli taahhütlü mektupla yada noter ihtarı ile yapacağı yazılı bildirim sonucunda  işbu sözleşme fesih olunacaktır. Aksi halde işbu sözleşme aynı şartlar ile aynı süre için geçerlilik kazanacaktır. Şayet sözleşme fesih olunduğu taktirde Şirket tarafından Satıcı Bayi ye verilen broşürler, dokümanlar, belgeler programlar ve her türlü teçhizat sağlam ve eksiksiz olarak Şirkete iade edilecektir. Aksi halde Madde 8 hükümleri yürürlüğe girecek Şirketin tazminat hakları doğacaktır.

İşbu sözleşmeden dolayı şirket ile satıcı arasında çıkacak uyuşmazlıklarda …… Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Tebligat adresleri değiştiği taktirde taraflar bu değişikliği karşı tarafa yazılı olarak bildirmek zorundadırlar aksi halde sözleşmede belirtilmiş olan adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

İşbu sözleşme …./…./…. tarihinde tarafların serbest iradeleri ile okunarak imza altına alınmıştır.
ŞİRKET YETKİLİSİ                   SATICI BAYİİ YETKİLİSİ

Yargıtay Kararı – Distribütörlük Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2012/8736 Karar: 2012/15989 Karar Tarihi: 06.11.2012

TAZMİNAT DAVASI – TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ – BAŞKA MAHKEMEDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVANIN KESİNLEŞMESİ BEKLENİLEREK DAVAYA ETKİSİ ÜZERİNDE DURULARAK KARAR VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, mahkemece Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2011/13478 esas sayılı dosyasındaki mahkeme kararının bozulmasına konu, İ… 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki davada, bozma sonucunda verilecek kararının kesinleşmesi beklenilerek, bu davaya etkisi üzerinde durulup karar yerinde tartışıldıktan sonra varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir. (6762 S. K. m. 56, 57)

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı – karşı davacı yararına BOZULMASINA,

YARGITAY KARARI: DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ

T.C. YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas:  2009/2833 Karar: 2009/9739 Karar Tarihi: 22.10.2009

TAZMİNAT DAVASI – GENEL DİSTRİBÜTÖRLÜK SÖZLEŞMESİ İMZALANDIĞI – FİRMALAR ARASINDA EKONOMİK BÜTÜNLÜK OLMASI – SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİNDE DAVALI LİMİTED ŞİRKETİN PASİF HUSUMET EHLİYETİ BULUNMAMASI

ÖZET: Davacının dayandığı sözleşme davacı şirketle tefrik edilen dosyanın davalısı D…Otomobil SA. Firması arasında imzalanmıştır. Davalı D… Otomobilleri Ltd. Şti. ile davacı arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebinde davalı limited şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. (818 S. K. m. 41, 43)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı şirket temsilcisi İ. Ş. S. ve vekili ile davalı vekilinin gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketle D…marka araçları üreten D…. Otomobil SA. Firması arasında 25.6.1999 tarihinde başlamak ve 31.12.2001 tarihinde sona ermek üzere Türkiye için genel distribütörlük sözleşmesi imzalandığını, sözleşme uyarınca müvekkilinin D… marka otomobillerin Türkiye pazarında tanıtım, reklam ve satışını yaptığını, sözleşme süresince sürenin uzatılacağına ilişkin umut veren davalının sözleşme süresinin sona ermesinden 2 ay önce 25.10.2001 tarihli ihtarla sözleşmeyi sona erdirdiğini, davalı D….. Otomobil SA firmasının diğer davalı D….. Otomobilleri Ltd. Şti.ni kurarak Türkiye Genel Distribütörlüğünü bu firmaya verdiğini, rekabeti ihlal eden davalının bu davranışları ile müvekkilline zarar verdiğini, davalı firmalar arasında ekonomik bütünlük olması nedeniyle husumetin her iki firmaya da yöneltildiğini, D…Otomobil SA firmasının davalı şirkette % 99,57 payı bulunduğunu, sermaye yapısı ve ekonomik açıdan birbirine bağımlı şirketlerin tek bir şirket gibi işlem göreceğini, müvekkilinin müşteri tazminatı, distribütörlük sözleşmesinin Rekabet Hukukuna aykırı olması ve üretici firmanın oyalayıcı ve yanıltıcı davranışları nedeniyle bu davanın açıldığını ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50.000 Doların tazminine, 5000 TL. manevi tazminat talebinin tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 25.3.2008 tarihli ıslah dilekçesi ile 3.936.551.97 Doların tahsilini istemiş, dava devam ederken davalı D…. Otomobil SA ile ilgili talep tefrik edilmiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre AB Komisyonunun 1475/95 sayılı Tüzüğü ve 1998/3 sayılı Rekabet Kurulu Muafiyet Tebliğine göre tek satıcılık sözleşmelerinin en az beş yıl süreli olacağı ve en az 6 aylık feshi ihbar süresinin öngörüleceği, davalının bu sürelere uymadan yaptığı fesih nedeniyle davacıya verdiği zarardan sorumlu olduğu, davalının sözleşmeyi feshinin haklı bir nedene dayanmadığı, fesih nedeniyle davacının 7.873.100.94 Dolar zarara uğradığı gerekçesiyle davacının talebi de gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacının dayandığı sözleşme davacı şirketle tefrik edilen dosyanın davalısı D… Otomobil SA. Firması arasında imzalanmıştır. Davalı D… Otomobilleri Ltd. Şti. ile davacı arasında bir sözleşme ilişkisi bulunmadığına göre sözleşmeden kaynaklanan tazminat talebinde davalı Limited Şirketin pasif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Mahkemece bu yön gözetilmeden işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin