Hukuk Büroları Ankara

ÇAĞRI MERKEZİ

+90 (312) 995 02 02

Ankara Avukatlık Bürosu

65 yaş üstü ceza infaz

65 yaş üstü ceza infaz, 65 yaş üstü ceza infaz Yargıtay kararı, 65 yaş üstü ceza indirimi, 65 yaş üstü ceza erteleme

65 Yaş Üstü Ceza İnfaz

65 Yaş Üstü Ceza İnfaz

65 yaş üstü ceza infaz, Maddenin 3. fıkrasının gerekçesi; “Maddenin üçüncü fıkrasında, kısa süreli hapis cezasının adli para cezası veya diğer seçenek tedbirlerden birine çevrilmesi açısından mahkemenin takdir yetkisinin olmadığı hâller belirlenmiştir. Bu hâllerde, mahkeme kısa süreli hapis cezasını adli para cezasına veya diğer seçenek tedbirlerden birine çevirecektir. Bunun için kişinin daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve hükmolunan hapis cezasının otuz günden fazla olmaması gerekir. Keza, daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir” şeklindedir.

YARGITAY KARARI: 65 YAŞ ÜSTÜ CEZA VE İNFAZ

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2012/1528 KARAR: 2014/62

TALEP : “Suç tarihinde 65 yaşını bitirmiş olan sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının TCK’nun 50/3. maddesi uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi” isabetsizliğinden oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiş, Daire üyeleri S. Ö. ve M. M. Yönder, “5237 sayılı TCK’nun 89/1, 2-b maddesi kapsamında mağdurun taksirle yaralanmasına neden olan sanık A.. K.. hakkında hüküm kurulurken mahkemece seçimlik cezalardan para cezası yerine kısa süreli hapis cezasının tercih edilmiş olması karşısında; suç tarihinde 65 yaşını tamamlamış olan sanığa verilen cezanın TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlara çevrilmesinin zorunlu olduğu, sanık hakkında hüküm kurulurken adli para cezası yerine hapis cezasının tercih edilmiş olduğu, TCK’nın 50/2. fıkrası da gözönüne alınarak sanığın cezasının TCK’nın 50/1. maddesinde yazılı olan adli para cezası dışındaki seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesinin zorunlu olduğu” düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 16.02.2012 gün ve 298290 sayı ile; “Sanık 05.05.1933 doğumlu çoğu, suç tarihi olan 28.05.2008 tarihi haysiyetiyle65 yaşından büyük çoğu, sabıka kaydı mevcut değildir. Mahkemece sanık ile ilgili TCK’nun 89/1, 89/2-b 51/1. maddesi uyarınca erteli 5 maaş mapus cezası belirleme olunmuştur. Tayin olunan ceza oran istikametinden defa zamanlı çoğu, TCK’nun 50/3. maddesinin program mecburiyeti kapsamındadır.

Ancak atılı taksirle yaralama suçunda hürriyeti bağlayıcı ceza ya dahukuki para cezası tercih olarak öngürülmüş çoğu, mahkemece hürriyeti bağlayıcı ceza seçenek edilmiştir. TCK’nun 50/2. maddesinde bulunan ‘hapis cezasına hükmedilmişse,artık hukuki para cezasına çevrilemez’ ilkesi her insan için bağlayıcı çoğu, yaş büyüklüğe ya da küçüklüğünde TCK’nun 50/1. maddesindeki tercih yaptırımlardan hukuki para cezası dışında kalanbaşka tercih yaptırımların seçenek edilmesi zorunludur” görüşüyle itirazyasa yoluna başvurmuştur.

5271 sayılı CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesince 27.11.2012 gün ve 27105-23632 sayı ile; itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; suç tarihinde 65 yaşını bitirmiş olan sanığa, seçimlik cezanın öngörüldüğü bir suçtan tercihen verilen kısa süreli hapis cezasının TCK’nun 50/3. maddesi uyarınca, adli para cezasına çevrilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMA 

5237 sayılı TCK’nun “Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” başlıklı 50. maddesinin 1. fıkrası “Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a)Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir”,
2. fıkrası; “Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez”,
3. fıkrası ise; “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir”, Şeklinde düzenlenmiştir.

Maddenin 3. fıkrasının gerekçesi; “Maddenin üçüncü fıkrasında, defa zamanlı mapuscezasının hukuki para cezası ya da başka tercih tedbirlerden birine çevrilmesi yönünden mahkemenin takdir yetkisinin bulunmadığı hâllersaptanmıştır. Bu hâllerde, mahkeme defa zamanlı mapus cezasını hukuki para cezasınaya da başka tercih tedbirlerden birine çevirecektir. Bunun içersinde bireyin henüz evvel mapus cezasına mahkûm edilmemiş olması ve hükmolunan mapus cezasının otuz günden çok olmaması lazım olur. Keza, henüz evvel mapus cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış ya da altmışbeş yaşınıtamamlamış bulunanların mahkûm edildiği bir sene ya da daha düşükzamanlı mapus cezası, birinci fıkrada yazılı tercih yaptırımlardan birine çevrilir” şeklindedir.
Maddenin birinci fıkrasında sanığa hükmedilen bir sene ya da daha düşükzamanlı mapus cezasının tercih yaptırımlara çevrilebileceği düzenlenmişçoğu maddede “çevrilebilir” kelimesine yer verilmiş olmasından hakimindefa zamanlı mapus cezasını birinci fıkrada belirti edilen tercihyaptırımlardan birine çevirme mecburiyeti mevcut değildir. 
Kısa zamanlı mapus cezasının tercih yaptırıma çevrilip çevrilmemesi, çevrilmesi durumunda hangi tercih yaptırıma çevrileceği konuları dosyamuhtevanına göre hakimin takdirine bırakılmıştır.

İkinci fıkrada hukuki para cezasına çevirme yasağı düzenlenmiş çoğu,hukuki para cezası ile mapus cezasının seçimlik olarak tertip ettiği bir suçtan karar kurulurken esas cezanın tercihen mapus cezası olarak seçilmesinden ardından, netice mapus cezası defa zamanlı olsa bile 50. maddenin 1. fıkrasında kabul edilen tercih yaptırımlardan hukuki para cezasına çevrilemeyecektir. Ancak hukuki para cezası dışındaki başka tercih yaptırımlardan birine çevrilmesine bir mani mevcut değildir.

Üçüncü fıkrada ise tercih yaptırımlara çevirmenin mecburî bulunduğudurumlar düzenlenmiş çoğu, buna göre henüz evvel mapus cezasına mahkum edilmemiş olmak kaydıyla, mahkum olunan otuz gün ve daha düşük zamanlı mapus cezası ile suç tarihinde onsekiz yaşını doldurmamışya da altmışbeş yaşını tamamlamış bulunanların mahkum bulunduğudefa zamanlı mapus cezasının tercih yaptırımlardan birine çevrilmesimecburidir. Burada hakime takdir hakkı tanınmamış çoğu, koşulların oluşmasıdurumunda fıkrada belirti edilen sürelerdeki mapus cezalarını maddenin birinci fıkrasında kabul edilen tercih yaptırımlardan birine çevrilmesi mecburî kılınmıştır. Kanun koyucu tercih yaptırımlara çevirme noktasında bir sınırlama getirmemiş, mapus cezasının birinci fıkrada belirti edilen tercih yaptırımlardan rastgele birine çevrileceğini belirtmiş, nitekim madde gerekçesinde; “bu hâllerde, mahkeme defa zamanlı mapus cezasınıhukuki para cezasına ya da başka tercih tedbirlerden birine çevirecektir” denilmek suretiyle defa zamanlı mapus cezasının para cezası dahil tercihyaptırımlardan birine çevrilebileceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Maddenin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıyan sanık ile ilgili seçimlik yaptırım öngörülen bir suçtan mahkumiyet kararı kurulurken esascezanın tercihen mapus cezası olarak seçilmesinden ardından bu cezanın üçüncü fıkra gereğince hukuki para cezasına çevrilip çevrilemeyeceğinin uyuşmazlığın çözümü yönünden belirlenmesi gereklidir.

Maddenin ikinci fıkrasında yasaklayıcı bir tertip etme yapmış yasakoyucunun, üçüncü fıkrada hiçbir sınırlama yapmaksızın mecburîçevirme hallerini düzenlemiş olması ve fıkra gerekçesinde de fıkrada belirti edilen sürelerdeki mapus cezalarının açıkça hukuki para cezasına da çevrilebileceğini belirtilmiş bulunması karşısında, sanık ile ilgili hükmedilen mapus cezasının hukuki para cezasına da çevrilebileceğinin kabulü gereklidir.

Öğretide de bu konuya ait olarak; “Hakaret suçunu tertip eden TCK’nun 125/1 inci maddesi, fiilin cezasını, üç aydan doğrultu seneye kadar mapusya da hukuki para cezası olarak öngörmüştür. Hakim tercih olanağı olduğu halde sanığı para cezasına değil, defazamanlı mapus cezasına mahkum etmişse, bu ceza bundan sonra paraya çevrilemez. 
Bununla beraber, suç tanımında hukuki para cezası ile mapus cezasının seçimlik bulunduğu kimi durumlarda, mapus cezası seçenek edilip, somut ceza belirlendiğinde, 50/3’te bulunan ceza hududunun altında bir mapuscezasına ulaşılırsa, kanaatimizce başka şartları mevcutsa, hukuki para cezasına çevirmek mümkündür” (M.Emin Artuk-Ahmet Gökcen-A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, 8. Baskı, s. 706) şeklinde görüşe yer verilmiştir.

Bu bulgular ışığında somut hadise değerlendirildiğinde;

Sanığa yüklenen taksirle yaralama suçu içersinde seçimlik olarak mapuscezası ile hukuki para cezası öngörülmüş çoğu, suç tarihinde 65 yaşından büyük olan sanık ile ilgili esas ceza olarak mapus cezasını seçenek edenmahalli mahkemece, sonuçta hükmedilen 5 maaş defa zamanlı mapuscezasının 5237 sayılı TCK’nun 50/3. maddesi gereğince aynı kanunun 50/1. maddesinde belirti edilen para cezası dahil tercih yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ilişkin özel Dairehükmü isabetli olmasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine hüküm verilmelidir. Çoğunluk görüşüne katılmayan yedi Genel Heyet Üyesi; “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne hüküm verilmesi gerektiği” düşüncesiyle karşı rey kullanmışlar.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE

65 Yaş Üstü Ceza İnfaz

65 yaş üstü ceza infaz, Maddenin 3. fıkrasının gerekçesi; “Maddenin üçüncü fıkrasında, kısa süreli hapis cezasının adli para cezası veya diğer seçenek tedbirlerden birine çevrilmesi açısından mahkemenin takdir yetkisinin olmadığı hâller belirlenmiştir. Bu hâllerde, mahkeme kısa süreli hapis cezasını adli para cezasına veya diğer seçenek tedbirlerden birine çevirecektir. Bunun için kişinin daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve hükmolunan hapis cezasının otuz günden fazla olmaması gerekir. Keza, daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir” şeklindedir.

YARGITAY KARARI: 65 YAŞ ÜSTÜ CEZA VE İNFAZ

YARGITAY Ceza Genel Kurulu ESAS: 2012/1528 KARAR: 2014/62

TALEP : “Suç tarihinde 65 yaşını bitirmiş olan sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının TCK’nun 50/3. maddesi uyarınca, aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesi” isabetsizliğinden oyçokluğuyla bozulmasına karar verilmiş, Daire üyeleri S. Ö. ve M. M. Yönder, “5237 sayılı TCK’nun 89/1, 2-b maddesi kapsamında mağdurun taksirle yaralanmasına neden olan sanık A.. K.. hakkında hüküm kurulurken mahkemece seçimlik cezalardan para cezası yerine kısa süreli hapis cezasının tercih edilmiş olması karşısında; suç tarihinde 65 yaşını tamamlamış olan sanığa verilen cezanın TCK’nın 50/3. maddesi uyarınca aynı maddenin 1. fıkrasında yazılı seçenek yaptırımlara çevrilmesinin zorunlu olduğu, sanık hakkında hüküm kurulurken adli para cezası yerine hapis cezasının tercih edilmiş olduğu, TCK’nın 50/2. fıkrası da gözönüne alınarak sanığın cezasının TCK’nın 50/1. maddesinde yazılı olan adli para cezası dışındaki seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmesinin zorunlu olduğu” düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 16.02.2012 gün ve 298290 sayı ile; “Sanık 05.05.1933 doğumlu çoğu, suç tarihi olan 28.05.2008 tarihi haysiyetiyle65 yaşından büyük çoğu, sabıka kaydı mevcut değildir. Mahkemece sanık ile ilgili TCK’nun 89/1, 89/2-b 51/1. maddesi uyarınca erteli 5 maaş mapus cezası belirleme olunmuştur. Tayin olunan ceza oran istikametinden defa zamanlı çoğu, TCK’nun 50/3. maddesinin program mecburiyeti kapsamındadır.

Ancak atılı taksirle yaralama suçunda hürriyeti bağlayıcı ceza ya dahukuki para cezası tercih olarak öngürülmüş çoğu, mahkemece hürriyeti bağlayıcı ceza seçenek edilmiştir. TCK’nun 50/2. maddesinde bulunan ‘hapis cezasına hükmedilmişse,artık hukuki para cezasına çevrilemez’ ilkesi her insan için bağlayıcı çoğu, yaş büyüklüğe ya da küçüklüğünde TCK’nun 50/1. maddesindeki tercih yaptırımlardan hukuki para cezası dışında kalanbaşka tercih yaptırımların seçenek edilmesi zorunludur” görüşüyle itirazyasa yoluna başvurmuştur.

5271 sayılı CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesince 27.11.2012 gün ve 27105-23632 sayı ile; itiraz nedenlerinin yerinde görülmediğinden bahisle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

Özel Daire çoğunluğu ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; suç tarihinde 65 yaşını bitirmiş olan sanığa, seçimlik cezanın öngörüldüğü bir suçtan tercihen verilen kısa süreli hapis cezasının TCK’nun 50/3. maddesi uyarınca, adli para cezasına çevrilmesinin mümkün olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.

AÇIKLAMA 

5237 sayılı TCK’nun “Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar” başlıklı 50. maddesinin 1. fıkrası “Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;

a)Adlî para cezasına,
b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,
e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,
f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir”,
2. fıkrası; “Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez”,
3. fıkrası ise; “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir”, Şeklinde düzenlenmiştir.

Maddenin 3. fıkrasının gerekçesi; “Maddenin üçüncü fıkrasında, defa zamanlı mapuscezasının hukuki para cezası ya da başka tercih tedbirlerden birine çevrilmesi yönünden mahkemenin takdir yetkisinin bulunmadığı hâllersaptanmıştır. Bu hâllerde, mahkeme defa zamanlı mapus cezasını hukuki para cezasınaya da başka tercih tedbirlerden birine çevirecektir. Bunun içersinde bireyin henüz evvel mapus cezasına mahkûm edilmemiş olması ve hükmolunan mapus cezasının otuz günden çok olmaması lazım olur. Keza, henüz evvel mapus cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış ya da altmışbeş yaşınıtamamlamış bulunanların mahkûm edildiği bir sene ya da daha düşükzamanlı mapus cezası, birinci fıkrada yazılı tercih yaptırımlardan birine çevrilir” şeklindedir.
Maddenin birinci fıkrasında sanığa hükmedilen bir sene ya da daha düşükzamanlı mapus cezasının tercih yaptırımlara çevrilebileceği düzenlenmişçoğu maddede “çevrilebilir” kelimesine yer verilmiş olmasından hakimindefa zamanlı mapus cezasını birinci fıkrada belirti edilen tercihyaptırımlardan birine çevirme mecburiyeti mevcut değildir. 
Kısa zamanlı mapus cezasının tercih yaptırıma çevrilip çevrilmemesi, çevrilmesi durumunda hangi tercih yaptırıma çevrileceği konuları dosyamuhtevanına göre hakimin takdirine bırakılmıştır.

İkinci fıkrada hukuki para cezasına çevirme yasağı düzenlenmiş çoğu,hukuki para cezası ile mapus cezasının seçimlik olarak tertip ettiği bir suçtan karar kurulurken esas cezanın tercihen mapus cezası olarak seçilmesinden ardından, netice mapus cezası defa zamanlı olsa bile 50. maddenin 1. fıkrasında kabul edilen tercih yaptırımlardan hukuki para cezasına çevrilemeyecektir. Ancak hukuki para cezası dışındaki başka tercih yaptırımlardan birine çevrilmesine bir mani mevcut değildir.

Üçüncü fıkrada ise tercih yaptırımlara çevirmenin mecburî bulunduğudurumlar düzenlenmiş çoğu, buna göre henüz evvel mapus cezasına mahkum edilmemiş olmak kaydıyla, mahkum olunan otuz gün ve daha düşük zamanlı mapus cezası ile suç tarihinde onsekiz yaşını doldurmamışya da altmışbeş yaşını tamamlamış bulunanların mahkum bulunduğudefa zamanlı mapus cezasının tercih yaptırımlardan birine çevrilmesimecburidir. Burada hakime takdir hakkı tanınmamış çoğu, koşulların oluşmasıdurumunda fıkrada belirti edilen sürelerdeki mapus cezalarını maddenin birinci fıkrasında kabul edilen tercih yaptırımlardan birine çevrilmesi mecburî kılınmıştır. Kanun koyucu tercih yaptırımlara çevirme noktasında bir sınırlama getirmemiş, mapus cezasının birinci fıkrada belirti edilen tercih yaptırımlardan rastgele birine çevrileceğini belirtmiş, nitekim madde gerekçesinde; “bu hâllerde, mahkeme defa zamanlı mapus cezasınıhukuki para cezasına ya da başka tercih tedbirlerden birine çevirecektir” denilmek suretiyle defa zamanlı mapus cezasının para cezası dahil tercihyaptırımlardan birine çevrilebileceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Maddenin üçüncü fıkrasındaki şartları taşıyan sanık ile ilgili seçimlik yaptırım öngörülen bir suçtan mahkumiyet kararı kurulurken esascezanın tercihen mapus cezası olarak seçilmesinden ardından bu cezanın üçüncü fıkra gereğince hukuki para cezasına çevrilip çevrilemeyeceğinin uyuşmazlığın çözümü yönünden belirlenmesi gereklidir.

Maddenin ikinci fıkrasında yasaklayıcı bir tertip etme yapmış yasakoyucunun, üçüncü fıkrada hiçbir sınırlama yapmaksızın mecburîçevirme hallerini düzenlemiş olması ve fıkra gerekçesinde de fıkrada belirti edilen sürelerdeki mapus cezalarının açıkça hukuki para cezasına da çevrilebileceğini belirtilmiş bulunması karşısında, sanık ile ilgili hükmedilen mapus cezasının hukuki para cezasına da çevrilebileceğinin kabulü gereklidir.

Öğretide de bu konuya ait olarak; “Hakaret suçunu tertip eden TCK’nun 125/1 inci maddesi, fiilin cezasını, üç aydan doğrultu seneye kadar mapusya da hukuki para cezası olarak öngörmüştür. Hakim tercih olanağı olduğu halde sanığı para cezasına değil, defazamanlı mapus cezasına mahkum etmişse, bu ceza bundan sonra paraya çevrilemez. 
Bununla beraber, suç tanımında hukuki para cezası ile mapus cezasının seçimlik bulunduğu kimi durumlarda, mapus cezası seçenek edilip, somut ceza belirlendiğinde, 50/3’te bulunan ceza hududunun altında bir mapuscezasına ulaşılırsa, kanaatimizce başka şartları mevcutsa, hukuki para cezasına çevirmek mümkündür” (M.Emin Artuk-Ahmet Gökcen-A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, 8. Baskı, s. 706) şeklinde görüşe yer verilmiştir.

Bu bulgular ışığında somut hadise değerlendirildiğinde;

Sanığa yüklenen taksirle yaralama suçu içersinde seçimlik olarak mapuscezası ile hukuki para cezası öngörülmüş çoğu, suç tarihinde 65 yaşından büyük olan sanık ile ilgili esas ceza olarak mapus cezasını seçenek edenmahalli mahkemece, sonuçta hükmedilen 5 maaş defa zamanlı mapuscezasının 5237 sayılı TCK’nun 50/3. maddesi gereğince aynı kanunun 50/1. maddesinde belirti edilen para cezası dahil tercih yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin gözetilmemesi usul ve kanuna aykırıdır.

Bu itibarla, yerel mahkeme hükmünün bozulmasına ilişkin özel Dairehükmü isabetli olmasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının reddine hüküm verilmelidir. Çoğunluk görüşüne katılmayan yedi Genel Heyet Üyesi; “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne hüküm verilmesi gerektiği” düşüncesiyle karşı rey kullanmışlar.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE
İlgili Anketimiz

Sizde Bir Yorum Bırakın
Bizimle İletişime Geçin