İstihkak Davası Devam Ederken Satış

ZAMAŞIM SÜRESİ

İİK. nun 99. maddesi gereğince haczedilen şey, borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahıs nezdinde bulunursa icra müdürü o şahıs aleyhine tetkik merciine müracaat için alacaklıya 7 gün süre verilir. İstihkak iddiası davası sürerken icranın durması yönünde mahkemece  bir karar verilmediği sürece  istihkak davasının tek başına açılmış olması alacaklının satış istemesine engel teşkil etmez. İstihak davası sonuçlanmadan hacizli malın paraya çevrilmesi halinde mercii hakiminin bu bedelin akibeti hakkında karar vermesi gerektiğine ve istihkak davasında İcra iflas kanunu 36. maddesinin uygulanmasına ilişkin yapılan yasal düzenlemelerden anlaşılmaktadır.  O halde istihkak davasının açılmış olması zamanaşımını kesmez.

Satışın Durdurulması – İstihkak Davası Devam Ederken Satış

İİK’nin 97/10 maddesi gereğince, istihkak davası sonuçlanmadan hacizli mal paraya çevrilirse, mercii hakimi satış bedelinin yargılamanın sonuna kadar alacaklıya ödenmemesi veya teminat karşılığı veya teminatsız olarak ödenmesi konusunda karar vermek zorundadır. Yasanın bu hükmünden, mercii hakiminin paranın ödenmiş veya ödenmemiş durumuna bakmadan, istihkak davasına devam ederek sonuçlandırması gerektiği anlamı meydana gelmektedir. Yargıtayda bu yönde kararlar vermekte içtihatlarda bu yoldadır. İstihkak davası sonuçlanmadan hacizli malın paraya çevrilmesi ve bunun da alacaklıya tarafa ödenmesi veya malın alacaklıya alacağına mahsuben satılması istihkak davasının sonuçlandırılmasına engel değildir.

Miras Sebebiyle İstihkak – İstihkak Davası Devam Ederken Satış

Yasal mirasçının, terekeyi veya miras mallarını elinde bulunduran kişilere karşı mirasçılık hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası sebebiyle mahkemeye dava açabilir.