Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı olarak verilen kararın özeti; Hakaret suçu yükletilen sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay Kararı – Hakaret Suçu Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

18.Ceza Dairesi

Esas:  2015/11587

Karar: 2015/11024

Karar Tarihi: 12.11.2015

HAKARET SUÇU – SANIĞIN HANGİ SÖZLERİNİN HAKARET OLARAK KABUL EDİLDİĞİ VE HANGİ DELİLLERİN HÜKME ESAS ALINDIĞI AÇIKLANMADAN MAHKUMİYET KARARI VERİLDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Hakaret suçu yükletilen sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, bozmayı gerektirmiştir. Hükmün bozulmasına karar verilmiştir. (5237 S. K. m. 86, 125)

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihlerine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

1) Sanığa yükletilen yaralama eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından sanık A.. D..’in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün onanmasına,

2) Hakaret suçundan kurulan hükmün temyizine gelince; Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; Sanığın, müşteki polis memurlarına söylediği iddia olunan sözlerden “polisseniz polissiniz, yol babanızın malı mı, iki dakika bekleseniz ne olur” şeklindeki ifadelerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı; her ne kadar iddianamede sanığın bu sözlerin yanında müştekilere “şerefsizler” şeklinde de hakaret ettiği iddia olunmuş ise de müşteki M.. A..’ın bu iddiasının diğer müştekiler ve aşamalarda dinlenen tanıklarca doğrulanmadığı, 12.11.2011 tarihli olay, yakalama ve üst arama tutanağında da sanığın bu şekilde hakaret ettiğine ilişkin bir anlatımın bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın hangi sözlerinin hakaret olarak kabul edildiği ve hangi delillerin hükme esas alındığı açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve sanık A.. D..’in temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki isteme uygun olarak hükmün bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 12.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Hakaret Suçu Yargıtay Kararı