Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

Modern çağda eşler, kurmuş oldukları evlilik birliğinde zaman içerisinde sorunlar yaşaması ve buna bağlı olarak evlilik birliğini sürdürebilme hususunda artık dirayetli şekilde hareket edemez hale gelmesi durumunda Türk Medeni Kanunu çerçevesinde boşanma davası açabilme şansına sahip olabiliyor. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davaları açılması, birlikte yaşam devam ettirmeleri kendileri açısından beklenebilecek bir durumda olan temelinden sarsılmış olan evliliklerde, her bir eş tarafından boşanma davasının açılabilmesi mümkün olabilmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davalarının açılabilmesi açısından Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan belirli şartlar bulunmaktadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davası Açmanın Şartları

Evlilik birliğinde temelin sarsılmasına yol açacak düzeyde eşlerin yaşamış oldukları sorunlar dolayısı ile açmaya hak sahibi oldukları boşanma davaları için Türk Medeni Kanunu kapsamında belirli şartlar belirlenmiştir. Bu şartlar ise;

*Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni boşanma davalarında evlilikteki bu durumun eşler arasında görülen çok yüksek seviyede önem taşıyan ve şiddet seviyesi fazla olan geçimsizlik veya anlaşmazlıklardan kaynaklı oluşması gerekliliği bulunmaktadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılıp, sarılmadığının mahkeme hakimi tarafından karar verilir. Eşler arasındaki ciddi düzeydeki duygu ve fikir farklılıklarının bulunması gerektiği gibi bu durum geçimsizlik olarak da dile getirilebilir. Evliliğin her döneminde de bu şartlar altında bulunması zorunluluğu da mahkeme tarafından aranmamaktadır. Eşlerden birisinin evliliğin gerektirmekte olduklarının ardından oluşan nedenler ile yerine getiremiyor olması halinde de evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtilerek boşanma davası açılabilmesi mümkün olabilmektedir.

*Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda en az eşlerden birisinin ortak yaşamı devam ettirebilmeyi beklenemeyecek seviyede bulunmasıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma davalarındaki boşanma nedenleri arasında herhangi biri ile açılan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinlik kazanmış olduğu tarih itibari ile 3 yıl geçmesi durumunda, her ne koşulda olursa olsun ortak yaşamın yeniden kurulabilmesi söz konusu olamamış ise evlilik birliği temelden sarsılmış sayılmakta ve eşlerden en az birisinin istemesi durumunda boşanmaya karar verilebilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166.maddesinin 1 ve 2 fıkrası içerisinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenini düzenlemekte ve açıklamakta olan detaylar yer almaktadır. Bu fıkra çerçevesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması, evlilik birliği, birlikte yaşamı devam ettirebilmeleri kendilerinden beklenemeyecek düzeyde temelinden sarsılmış olması durumunda, eşlerden her birinin boşanma davası açabilme hakkı bulunuyor. Davacının kusuru daha ağır olması durumunda davalının açılmış olan davaya itiraz edebilme hakkı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bu itiraz, hakkın kötüye kullanımı tarzında olması durumunda ve evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinde davalı ve çocuklar açısından bakım ve koruma niteliği gerektiren bir fayda kalmaması halinde de boşanma kararı alabilme şansına sahip olabiliyor.

 

YARGITAYA GÖRE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA SEBEPLERİ

Yargıtay ‘a göre Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına neden olan davranış ve olaylar:  Eşin dini veya milli duygularını zedelemek, Karının kasten çocuk düşürmesi, Kocanın, geçerli bir sebep olmaksızın, evin geçimini sağlayamaması, Eşin cinsel görevlerini yapmayışını,  Eşin kendisine yakışmayan davranışlarda bulunması,  Kadının, bakire çıkmaması,  Aile sırlarını açıklamak, Sadakatsizlik, Aşırı içki içmek,  Aşırı kıskançlık, Karının, kaynanası ile birlikte oturması, Kocanın, başka bir kadınla yaşaması,  Üvey eşin, çocuğa kötü davranması,

Yargıtay’a göre evlilik birliğini temelinden sarsabilecek nitelikte olmayan davranış ve olaylar:  Fevren söylenen sözler,  Çocuk olmayışı, Kısırlık, Müşterek evi terk, kadının çocuk doğurmayış, olarak sıralayabiliriz.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Anlaşmalı)  Davası kısaca  Anlaşmalı Boşanma davası şeklinde açılır. Anlaşmalı boşanma dava açılış ve boşanma sebebi olarak Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma gösterilmektedir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı boşanma davası açılması için  bazı şartların olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi gerekmektdir. İkincisi olarakda boşanma ile ilgili protokol hazırlanılarak, tazminat, velayet, nafaka, ve diğer konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Aile hakimi bu konularda eşlerin anlaştıklarına kanaat getirmesi durumunda Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanmaya karar verir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, tarafların iddia ve savunmalarının birbirlerinin aksi yönde olması sebebiyle boşanma çekişmeli  olarak adlandırılır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası bakan mahkeme, çekişmenin nasıl sonuçlanacağına karar vermektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle açılacak boşanma davası, HMK maddelerine göre açılır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası  dilekçesi de, kanuni şartları taşımak zorundadır.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Dilekçesi

HMK maddelerine göre açılır. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ( Çekişmeli)  Davası  dilekçesi de, kanuni şartları taşımak zorundadır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma (çekişmeli) dilekçe örneğinin, cevap dilekçesinin, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerinin doğru hazırlanması, delillerin gerektiği gibi belirtilmesi dava ile korunmak istenen hukuki yarara ulaşmak için önemlidir.

DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                            :

TC KİMLİK NUMARASI     :

ADRES                            :

VEKİLİ                            :

ADRES                           :

DAVALI                          :

ADRESİ                           :

KONU                            : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir dilekçemizdir.

DAVA DEĞERİ         :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR         :

Yargıtay Kararı – Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/10608 Karar: 2014/21410 Karar Tarihi: 03.11.2014

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI – KOCANIN EŞİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN ÇOCUĞUNU İSTEMEDİĞİ – KADININ BOŞANMAYA NEDEN OLABİLECEK KUSURLU BİR DAVRANIŞININ KANITLANMADIĞI – KOCANIN BOŞANMA DAVASININ REDDİ GEREĞİ

ÖZET: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmaya karar verilebilmesi, aleyhine boşanma kararı verilmesi istenilen davalı-davacının az da olsa bir kusurunun varlığına bağlıdır. Davacı-davalı (koca) tarafından itiraza uğramayan ve bu şekilde karşı taraf lehine usulü müktesep hak teşkil eden mahkeme gerekçesinde, davacı-davalı (koca)’nın sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu, eşinin ilk evliliğinden olan çocuğunu istemediği, davalı-davacı (kadın)’ın ise boşanmaya neden olabilecek kusurlu bir davranışının kanıtlanmadığı tespitinin yapıldığı anlaşılmaktadır. O halde, davacı-davalı kocanın boşanma davasının reddine karar verilmesi gerekir. (4721 S. K. m. 166).

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/6073 Karar: 2014/20928 Karar Tarihi: 27.10.2014

BOŞANMA DAVASI – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA SEBEP OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN AYNI ORANDA KUSURLU OLDUKLARI – EŞİT KUSURLU OLAN TARAF YARARINA MADDİ TAZMİNATA HÜKMOLUNAMAYACAĞI – HÜKMÜN BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda, tarafların aynı oranda kusurlu oldukları, birini diğerinden baskın kusurlu saymanın mümkün olmadığı toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu olan taraf yararına da maddi tazminata hükmolunamaz. Bu husus nazara alınmadan, davacı-karşı davalı (kadın) yararına maddi tazminata hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. (4721 S. K. m. 174) (6100 S. K. m. 297)

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI NEDENİ İLE BOŞANMA YARGITAY KARARI

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas:  2014/18145 Karar: 2015/2845 Karar Tarihi: 25.02.2015

BOŞANMA DAVASI – ERKEK EŞİN BOŞANMA DAVASI AÇMAKTA HAKLI OLDUĞU – EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA NEDENİ İLE  OLAN OLAYLARDA TARAFLARIN EŞİT KUSURLU OLMASI – BOŞANMA DAVASININ KABULÜ YERİNE REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Davacı-davalı erkek eşin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalı-davacının da eşine sürekli hakaret ve beddua ettiği, ayrıca tehdit ve hakaretten mahkum olduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre davacı-davalı erkek eş boşanma davası açmakta haklı olup, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda taraflar eşit kusurludur. Bu sebeple, boşanma davasının kabulü yerine, reddi doğru bulunmamıştır. (4721 S. K. m. 166) Diğer makaler için boşanma avukatı ankara sayfasını ziyaret edebilirsiniz.