Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

Günümüzde devre mülk, bağımsız bir mülke ait olan kullanım haklarını belirlenmiş özel biçim dahilinde kullanımının gerçekleştirilebilmesi hedefi ile şekillendirilmiş olan modern bir çözüm yolu olarak uygulanıyor. Söz konusu bu uygulama çerçevesinde bahsi geçen özellikler kat mülkiyetini kullanım hakkının birden fazla parçaya bölünmesi sureti ile ve paydaşlara senenin belirli dönemleri dahilinde kullanma hakkını vererek, oluşturulmaktadır.

Günümü Türkiye’sinde hukuk sistemi dahilinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 57. Ve 65. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan bu durumlara yönelik olarak kendisinden doğan hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması hakkında mevzuat  ve Yargıtay kararları bulunmaktadır. Devre mülk hizmetlerinde alıcı ve satıcı arasında gerçekleştirilen işlemleri kapsamına alan sözleşme ise devre mülk sözleşmesidir. Düzenlenen bu sözleşme ardından tapu düzenlemesi de gerçekleştirilerek satışı yapmış olan mülkün satma kiralama miras bırakılması gibi haklarının alıcı tarafından geçirilebilmesini sağlamaktadır. Devre mülk sözleşmelerinin mutlak suret ile resmi olarak yapılması ve tapuda tescilinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Resmi olarak gerçekleştirilmeyen devre mülk sözleşmeleri yasal geçerliliğe sahip değildir ve bu sebep ilerleyen dönem içerisinde taraflar tarafından gerçekleştirilebilecek hak ihlalleri halinde herhangi bir şekilde yaptırımın uygulanabilmesi de mümkün olmaz. Son yıllarda oldukça yaygın şekilde ilgi görüyor olması dolayısı ile Türkiye’de devre mülk satışlarında çok ciddi problemler ve dolandırıcılık gibi sorunlar meydana gelebiliyordu. Bu durum üzerine de hukuki olarak Türkiye’de Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği düzenlemesi gerçekleştirildi.

Bu yönetmelik kapsamında alıcı ve satıcıların tüm sorumlulukları şekillendirilmiş olmasına karşın günümüzde devre mülk almak isteyen bireylerin devre mülk sözleşmesi dahilinde tarafların yükümlülüklerine ters hareketler halinde tazminat hakları, cayma hakkı, sözleşmenin feshi şartları gibi durumlara yönelik olarak detaylı bir şekilde incelemesinin profesyonel ve deneyimli avukatlar ve hukuk büroları ile gerçekleştirilmesi öneriliyor. Bu şekilde devre mülk alımlarını çok daha güvenli şekilde gerçekleştirebilme şansına sahip olunabildiği gibi her türlü olumsuz durum halinde sözleşmedeki haklarını en etkin şekilde değerlendirebilmekte mümkün olabiliyor.

Devre Mülk Sözleşmesi İptali

Uygulama çerçevesinde satıcılar tarafından alıcılara karşı kullanılmakta olunan doğru olmayan niteliklerdeki pazarlama yöntemleri kaynaklı olarak pek çok alıcı devre mülk sözleşmesini imzalamasının ardından vazgeçme talebinde bulunabiliyor. Bu noktada söz konusu devre mülk sözleşmesinden vazgeçilmesi yani devre mülk sözleşmesi iptali nasıl yapılır sorusu gündeme geliyor.

Oluşturulmuş olan söz konusu devre mülk sözleşmesinin alıcı tarafı konumunda bulunan ve tüketici sıfatına sahip olan kişilerin, ilgili Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği kapsamındaki 7.maddede belirtilen herhangi bir neden göstermek durumunda olmadan ve cezai koşul ile karşı karşıya kalmadan devre mülk sözleşmesi iptalinin gerçekleştirilebilmesi hakkı bulunmaktadır. Devre mülk sözleşmesi cayma hakkını kullanan tüketici hukuki konumu sözleşmeye  taraf olmadan önceki durumuna geri dönüş yaparak, herhangi bir yaptırım ile karşı karşıya kalmaz.

Devremülk, bir bağımsız bölüm üzerinde yılın belli günleri sahip olma hakkı olarak tanımlanmaktadır.. Devremülk satın alınırken, devremülk sahibi bunun yanı sıra söz konusu mülk üzerinde sahip olduğu günleri satma, devretme, kiraya verme, bir yakınını gönderme, miras bırakma gibi haklarına da aynı zamnada sahip olur.

Yargıtay Kararları doğrultusunda; Devremülk yerinde görerek imzalanan devremülk sözleşmesi 10 gün içerisinde sözleşme feshedilebilir. Devremülk görmeden imzalanan devremülk sözleşmesinde ise alıcının tesisi gördükten sonra beğenmeyip iptalini istediği durumlarda ise 7 günlük süresi bulunmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, sözleşme imzalanırken, ödenen miktar, ödenecek miktar, ve sözleşme tarihine bakılarak imzalanmasında yarar vardır.

Yargıtay Kararı – Devremülk Sözleşme İptali Nasıl Yapılır

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2013/20884 Karar: 2014/21884 Karar Tarihi: 30.06.2014

ALACAK DAVASI – TARAFLAR ARASINDA KANUNDA DÜZENLENEN DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ BULUNDUĞU – SÖZLEŞMENİN VARLIĞININ VE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ GÖREVLİ MAHKEMEDE DEĞERLENDİRİLECEĞİ

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacı devremülk hissesi satın alıp bedelini ödediğini taşınmaz tapusunun tarafına verilmediğini ileri sürerek sözleşmenin iptali ile ödediği bedelin istirdadını talep etmiştir. Buna göre taraflar arasında 4077 sayılı kanunda düzenlenen devre mülk satış sözleşmesi bulunmaktadır. Sözleşmenin varlığı ve geçerli olup olmadığı görevli mahkemede değerlendirilecektir.

DEVREMÜLK GÖREVLİ MAHKEME

4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde “Bu kanun, birinci maddesinde belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar” hükmüne yer verilmiştir.

4077 sayılı yasanın 23. maddesi bu kanunu uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Mahkemece açıklanan hususlar doğrultusunda Tüketici Mahkemesi sıfatıyla karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

YARGITAY KARARI: DEVREMÜLK ALACAK DAVASI ZAMANAŞIM SÜRESİ

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2015/2190 Karar: 2015/2096 Karar Tarihi: 29.01.2015

ALACAK DAVASI – MAHKEME ARA KARARIYLA ZAMANAŞIMI DEFİNİ REDDETMİŞ İSE DE ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN SAPTANMASI İÇİN ZAMANAŞIMININ BAŞLANGIÇ TARİHİNİN BELİRLENMESİ GEREĞİ – İTİRAZIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİN BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ

ÖZET: Mahkeme ara kararıyla zamanaşımı defini reddetmiş ise de izah edilen nedenlerle zamanaşımının başlangıç tarihinin saptanması için taraflara bu konuda delilleri sorulup toplandıktan sonra zamanaşımının başlangıç tarihi belirlenmeli, olayda zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı hususunda yeterli inceleme yapılmadan belediyenin inisiyatifinde olan bir işlemin yapıldığı tarih esas alınarak ara kararıyla itirazın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. (818 S. K. m. 125) (6098 S. K. m. 146)

DEVREMÜLK ALACAK DAVASI ZAMANAŞIM SÜRESİ

Uyuşmazlık, devre mülk satım sözleşmesine dayanmaktadır. Sözleşmeye dayanan davalarda zamanaşımı süresi BK 125. (TBK 146) maddesi gereğince 10 yıldır. Bu sürenin işlemeye başlayacağı tarih sözleşmenin ifasının imkansız hale geldiği, daha açık bir anlatımla taşınmazın Belediye adına tesciline ilişkin mahkeme kararının kesinleştiği tarihtir. Alıcının/tüketicinin ferağ ümidinin bittiği tarih mahkeme kararının kesinleştiği tarih olup bedelin geri alınması için dava açma hakkı bu tarihten başlar. Bu hukuki esaslar YİBKnın 7.6.1939-31/47 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Mahkeme ara kararıyla zamanaşımı defini reddetmiş ise de yukarıda izah edilen nedenlerle zamanaşımının başlangıç tarihinin saptanması için taraflara bu konuda delilleri sorulup toplandıktan sonra zamanaşımının başlangıç tarihi belirlenmeli, olayda zamanaşımı süresinin dolup dolmadığı hususunda yeterli inceleme yapılmadan yazılı şekilde belediyenin inisiyatifinde olan bir işlemin yapıldığı tarih esas alınarak ara kararıyla itirazın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

YARGITAY KARARI: DEVREMÜLK GÖREVLİ MAHKEME

T.C. YARGITAY 13.Hukuk Dairesi Esas:  2012/24197 Karar: 2013/2544 Karar Tarihi: 06.02.2013

SÖZLEŞMENİN FESHİ DAVASI  – KANUNUN UYGULANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ İHTİLAFA TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BAKILACAĞI – DAVAYA BAKMAYA TÜKETİCİ MAHKEMESİ GÖREVLİ OLDUĞU – GÖREVLE İLGİLİ HUSUSLARDA KAZANILMIŞ HAKKIN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI

ÖZET: 4077 sayılı Yasanın ilgili maddesi bu kanunu uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık devre mülk sözleşmenin iptali ve ödediği bedelin iadesine ilişkin olup Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekirken genel mahkemenin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.