Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davası şartları evlilik en az 1 yıl sürmüştür. Anlaşmalı boşanma davasını eşler birlikte dava açmalı veya birinin açtığı davayı diğeri kabul etmiş olmalıdır. Taraflar, boşanmayı birlikte istiyorlarsa, boşanmayı hangi sebebe dayandırdıklarını belirtmeleri şart değildir. Bu durumda boşanma kararı verebilmesi için Hâkimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Aile mahkemesi Hâkimi tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde “tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı” hükmü uygulanmaz. Aile mahkemesi Hâkimi, gösterilen olayların vicdanen inanmadıkça, boşanmaya karar veremez. İki tarafın boşanma ve olaylarla ilgili ikrarları da Hâkimi bağlamaz.

Anlaşmalı Boşanma : Anlaşmalı boşanma davasının açılması, anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin hazırlanması, anlaşmalı boşanma traflar arasında protokolün hazırlanmasını, taraflar kendileri hazırlayacağı gibi, bulundukları bölgede anlaşmalı boşanma ile ilgili avukatı vekalet ile yetkili kılması durumunda anlaşmalı boşanma davasını avukat sıfatıyla takip edilir. Anlaşmalı boşanma davasında avukatı vekalet ile görevlendirilmemesi durumunda avukatlık ve hukuki danışmanlık alınmasını tavsiye ediyoruz. Anlaşmalı boşanma davası avukatsız olarak da takip edilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Boşanma Avukatı İle Çalışma

Boşanma konusunu uzun uzadıya her yönüyle inceleyen medeni kanun anlaşmalı boşanma konusuna da kanun içerisinde yer vermiş ve boşanma sebeplerinden biri olarak saymıştır. Anlaşmalı boşanma davası açmak için gerekli şartları yerine getiren çiftlerin en hızlı boşanma süreci olan bu anlaşmalı boşanma sürecini hızla ve rahatlıkla geçirdiğini söyleyebiliriz.

Anlaşmalı boşanma Davasında Velayet Durumu

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar çocukları varsa çocukların velayetinin kimde kalacağına kendi aralarında karar verseler dahi hakim çocuğun menfaatini göz önünde tutarak velayetin kimde kalacağına kendisi de kara verebilir. Boşanmanın sonuçlarından biri olan malların paylaşımında çiftler kendi arasında malları bölüştürebilecekleri gibi hakimin takdirine de bırakabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Tartışma Yaratan 2 Husus: Tazminat ve Nafaka

Anlaşmalı boşanmada bireylerin takıldığı iki husus vardır. Bu hususlardan biri anlaşmalı boşanmada nafaka isteminin yapılıp yapılamayacağı konusudur. Nafaka 3 farklı türü olsa da anlaşmalı boşanma davasında dahi nafaka istenebilir. İştirak nafakası çocukların eğitim öğretim ve genel ihtiyaçlarının karşılanması için verilecek bir nafaka olduğunda ebeveynler çocuğun sorumluluğunu her zaman ortak olarak üstlenmek zorunda olduklarından iştirak nafakası anlaşmalı boşanma davalarında istenebilir. Yoksulluk nafakasına geldiğimizde ise kanun koyucu yoksulluk nafakasını bayanın da verebileceğini yeni Medeni kanunda öngörmüş olmakla beraber bireylerin kusurunu aramaz. Yoksulluk nafakası maddi durumu diğer eşe oranla daha kötü olan ve hayatını idame ettirebilmesi için bir miktar paraya ihtiyacı olan eşe diğer eşten para verilmesini ifade eden nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın kusuru olmadan anlaşarak boşandıkları için zaten bir sorun teşkil etmediğinden açılabilir ve istenebilir. Diğer hususa geldiğimizde ise bu husus tazminat meselesidir. Tazminat davası açılmasının sebebi dava sonucu veya davadan önce eşlerden birinin psikolojik olarak etkilenmesi ve kişisel haklarına bir zarar gelmesinden dolayı açılan manevi tazminat ile maddi bir zara uğranması dolayısıyla açılan maddi tazminat davası anlaşmalı boşanma davası sürecinde açılamaz. Bunun nedeni bireylerin ortak iradelerini kullanarak boşanmaya karar vermeleridir. Bu nedenle eşlerden biri diğerine tazminat davası açamaz.

Boşanma Avukatının Dava Sürecindeki Yararları

Boşanma süreci bir hukuki süreç olmakla beraber mahkemede ilerleyen bir süreç olduğundan hukuki prosedürleri oldukça fazladır. Boşanma avukatları ile çalışan taraflar bu süreci kendileri için oldukça daha rahat bir sürece dönüştürmektedirler. Bunun sebebi avukatın hukuki süreci müvekkiline oranla daha iyi bilmesi ve kavramasından kaynaklıdır.

Yargıtay Kararları – Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2007/1911 Karar: 2007/15180 Karar Tarihi: 07.11.2007 – Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

BOŞANMA DAVASI – TARAFLARIN EVLENDİĞİ TARİHTEN DAVANIN AÇILDIĞI TARİHE KADAR BİR YILLIK SÜRENİN DOLMAMIŞ OLDUĞU – TARAF DELİLLERİNİN TOPLANARAK GEREKLİ ŞARTLARIN OLUP OLUŞMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREĞİ

ÖZET: Nüfus kaydından tarafların 7.8.2003 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır. Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, gerekli şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi ile <Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır> hükmü getirilmiştir. Dosyadaki nüfus kaydından tarafların 7.8.2003 tarihinde evlendikleri ve davanın açıldığı tarihte henüz bir yıllık sürenin dolmadığı anlaşılmıştır.

Mahkemece, tarafların gösterdikleri delillerin toplanarak, Medeni Kanunun 166/1-2. maddesindeki şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken Medeni Kanunun 166/3. maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara Ücret Tarifesi

  • “…..davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre  ……….-TL vekalet ücretinin davacı-karşı davalıdan tahsili ile davalı tarafa verilmesine…”Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara